ⓘ Sî-kan

Sî-kan

Sî-kan sī éng-koè, hiān-chhú-sî, bī-lâi chóng-ha̍p--khí-lâi ê khài-liām. Sî-kan chāi-lâi tō sī tiat-ha̍k, gē-su̍t, si ham kho-ha̍k chùn-būn ê chú-tê. Sî-kan ê ì-gī, tēng-gī, ē-tàng niû--bē. ta̍k ê lâng ê khoàⁿ-hoat bô siáⁿ kâng. Lán ē-tit ēng ū kui-lu̍t leh tiông-hok ê mi̍h-kiāⁿ lâi niû sî-kan, chhiūⁿ kóng Tē-kiû ka-tī gô 1 lìn tō sī 1 "kang", nā se̍h Ji̍t-thaû 1 lìn tō sī 1 "nî". Gián-kiù chái-iūⁿ niû sî-kan ê hong-hoat hō chò niû-sî-hoat horology. SI ēng bió lâi chò sî-kan ê tan-ūi, siá chò s.

Sî Kan

Sî Kan, Thian-chin-chhī-lâng, tiān-sī chè-chok-jîn, kí-lio̍k-phìⁿ phian-tō, Tiong-iong Sin-iáⁿ Chi̍p-thoân hù chóng-phian-chip.

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan, ia̍h CET, sī pí UTC chá 1 tiám-cheng ê sî-khu. Tōa-pō͘-hūn ê Au-chiu kok-ka kap pō͘-hūn Pak-hui kok-ka chhái-ēng chit-ê sî-khu. Chit-ê sî-khu ê tang-kùi sî-kan sī UTC+1, hā-lēng sî-kan sī UTC+2.

Cha̍p nî

Tsa̍p nî chí: Cha̍p Nî tiān-iáⁿ: 2015 nî Hiong-káng tiān-iáⁿ Se-goân 10 nî Cha̍p Nî chiat-bo̍k: 2007 nî Hiong-káng Tiān-sī ê chu-sìn chiat-bo̍k nî-tāi Eng-gí: decade

Chiu-kî

Chiu-kî sī oân-sêng óng-ho̍k ūn-tōng chi̍t pái só͘ su-iàu ê sî-kan. Tī bu̍t-lí-ha̍k siōng, it-poaⁿ lóng ēng T lâi piáu-sī, tan-ūi sī bió. Chiu-kî hām pîn-lu̍t sī ge̍k-sò͘ ê koan-hē.

Jī (sî-kan)

Jī ia̍h sī kiò chò lī, sī Bân-lâm ê Bân-lâm-gí lāi-bīn ê 1 ê sî-kan tan-ūi, 1 ê jī sī 5 hun-cheng. Sî-cheng bīn-téng ū 1 kàu 12 ê sò͘-jī, só͘-í ū chia miâ-jī. Chhiūⁿ sî-cheng ê hun-chiam kiâⁿ kàu siá "1" hia chiū kiò chò "1 jī", kiâⁿ kàu siá "2" hia chiū kiò chò "2 jī". Chia tan-ūi tī Bân-lâm sî-siông sái. Chhiūⁿ "1 tiám 10 hun" chiū hō͘ Bân-lâm-lâng kiò chò "1 tiám 2 jī".

                                     

Joa̍h-tang sî-kan

Joa̍h-tang sî-kan ia̍h hā-lēng sî-kan mā hō chò ji̍t-thaû-kng khiām-iok sî-kan, sī tī Ji̍t-thaû khah chá chhut--lâi hit kúi goe̍h kā chāi-tē ê piau-chún sî-kan tiâu chìn-chêng, pí-lūn kóng kā sî-kè tiâu kín 1 tiám-chéng. Án-ne, ē-tit khah tah-té lī-iōng ji̍t-thaû-kng, khiām-iok lêng-goân. Tâi-oân tī 1945 kaù 1961, 1974, 1975 lóng ū si̍t-hêng joa̍h-tang sî-kan.

                                     

Tē-chit sî-kan-chhioh

Tē-chit sî-kan-chhioh sī koan-liân sî-kan kap tē-chân ê sî-tāi chí-tēng hē-thóng. Tē-chit-ha̍k, kó͘-seng-bu̍t-ha̍k, kap kî-tha Tē-kiû kho-ha̍k sú-iōng chi̍t thò hong-hoat leh kì-su̍t Tē-kiû le̍k-sú tang-tiong ê sî-kan.

                                     

Chhian-liân-kí

Chhian-liân-kí sī chi̍t tōaⁿ 1000 tang kú ê sî-kî. Chit-ê koan-liām ū-sî ēng lâi chí le̍k-hoat téng-bīn kò͘-tēng ê chheng nî hun-tōaⁿ, chìn chi̍t pō͘ thang ēng lâi piáu-ta̍t bô cheng-khak ê sî-kang chu-liāu.

                                     

Chiu-boa̍t

Chiu-boa̍t iōng pe̍h-ōe kóng chiū-sī chi̍t lé-pài ê siōng-bóe kang. Tī bô-kāng--ê kok-ka ia̍h-sī só͘-chāi, in-ūi bûn-hòa kap si̍p-kòan ê bô-kāng, tùi chiu-boa̍t ê tēng-gī tiō bô-siáⁿ kāng-khoán. Tī Eng-gí kok-ka, chiu-boa̍t it-poaⁿ sī tāi-piáu lé-pài-la̍k. Tī Tiong-kok kap Tâi-oân, chiu-boa̍t pau-hâm lé-pài-la̍k kap lé-pài-ji̍t nn̄g-kang.

                                     

Pài-jī

Pài-jī sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-it kap pài-saⁿ tiong-ng. Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-jī sī chi̍t lé-pài ê tē-2 ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-3 ji̍t.

                                     

Pài-la̍k

Pài-la̍k sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-gō͘ kap lé-pài-ji̍t tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, pài-la̍k sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-6 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg sī tē-7 kang, tiō sī siōng bóe kang.

                                     

Pài-saⁿ

Pài-saⁿ, sī chi̍t-ê lé-pài lāi ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-jī kap pài-sì chi kan. Nā chiàu kok-chè piau-chún ISO 8601, pài-saⁿ sī chi̍t lé-pài ê tē-3 ji̍t, m̄-koh tī it-poaⁿ mā tiāⁿ sǹg chò tē-4 ji̍t.

                                     

Pài-sì

Pài-sì sī chi̍t-ê lé-pài tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-saⁿ kap pài-gō͘ tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 phiau-chún lāi-té, pài-sì sǹg chi̍t lé-pài ê tē-4 kang. Nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā pài-sì chò tē-5 kang.

                                     

禮拜

一禮拜的七工是禮拜一、禮拜二、禮拜三、禮拜四、禮拜五、禮拜六佮禮拜日,佇口語上一般是講拜一、拜二到拜六,若禮拜日一般著講"禮拜"。 佇日本話佮韓國話,是用"七曜",抑著是日、月、火、水、木、金、土做七工的名;親像拜日叫"日曜日",拜一叫"月曜日"等等,早期中國嘛用過這款號名。 佇越南話,禮拜日是講 Chủ nhật ,是"主日"的意思,若拜一是講 Thứ Hai ,是"第二"的意思,後壁對咧算。