ⓘ Chham-khó

Chham-chiàu

Chham-chiàu sī chē hāng mi̍h-kiāⁿ chi kan ê koan-liân, kî-tiong chi̍t hāng mi̍h kí--kòe, he̍k-chiá sī liân--kòe lēng-gōa chi̍t hāng mi̍h. Che chêng-hêng thang kóng thâu-chêng hit hāng chham-chiàu liáu āu-piah hit hāng; siū chham-chiàu ê āu-piah hāng tī giân-gí-ha̍k sī kiò chò chêng hāng ê chham-chiàu-mi̍h.

Chham-khó chu-liāu lia̍t-toaⁿ

Kok-ka lia̍t-toaⁿ Tang-lâm-a Kok-ka Cho -ha̍p ê kok-ka A-chiu ê kok-ka Kok-ka lia̍t-toaⁿ Àn-chiàu tāi-lio̍k pâi-lia̍t Europa ê kok-ka Europa Liân-bêng ê kok-ka Lâm Bí-chiu ê kok-ka Pak Bí-chiu ê kok-ka Tāi-iûⁿ-chiu ê kok-ka Hui-chiu ê kok-ka

Chúi-khó

Chúi-khó / Chúi-te̍h sī hái-chúi siū-tio̍h ge̍h kah ji̍t ê ín-la̍t, hái-bīn ū kui-chek-sèng ê kàng-kè ê chi̍t-chióng hiān-siōng. Kî-tiong ge̍h pí ji̍t khah chiap-kīn tē-kiû. Ge̍h tùi hái-chúi ê ín-la̍t tio̍h-oē pí ji̍t khah toā. Só͘-í lán í im-le̍k lâi liáu-kái: chúi-im, chúi-khó kah lâu-sì. Tē-kiû hái-bīn seng-kàng ê goân-in: Ge̍h chiò boē-tio̍h lēng-goā hit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn: In-ūi tē-kiû kah ge̍h ê ūn-choán tiong-sim-tiám í-keng kap tē-kiû ê tiong-sim bô-kâng-ūi, chit gê sin-ê tiong-sim-tiám pí tē-kiû goân-iú-ê tiong-sim-tiám khah chiap-kīn ge̍h, tì-sú hō͘ ge̍h chiò-bōe-tio̍h chit-g ...

GNU Chū-iû Bûn-kiāⁿ Hí-khó-su

GNU Chū-iû Bûn-kiāⁿ Hí-khó-su sī 1 chióng hoa̍t-lo̍h chū-iû lōe-iông ê copyleft hí-khó-su. Che chū-té sī Chū-iû Nńg-thé Ki-kim-hōe ūi in ê GNU kè-ōe só siat-kè--ê. Hí-khó-su 1.2-pán ê choân-bûn tī. GFDL sī ūi nńg-thé soat-bêng-su kap kî-tha ê chham-khó, kàu-ha̍k chu-liāu siat-kè ê. Hí-khó-su chu-tiuⁿ chu-liāu ê jīm-hô khó -pih, tō sǹg kóng ū siu-kái--kòe, lóng tio̍h chhái-iōng kāng-ê hí-khó-su. Chiah-ê khó -pih ē-sái bé-bē, m̄-koh it-tàn tāi-liōng seng-sán, tiāⁿ-tio̍h ū sek-ha̍p lâng siu-kái ê kek-sek. Bo̍k-chiân Wikipedia sī GFDL chhái-iōng-chiá tang-tiong siōng ū kui-bô ê kè-ōe.

Chu-liāu (khu-pia̍t)

Chu-liāu ū khó-lêng sī kóng: Chham-khó chu-liāu, pau-koat it-chhù chu-liāu Data Tùi it-tēng ê khang-khòe ū chham-khó lō͘-iōng ê bûn-kiāⁿ, kì-lio̍k. Chu-sìn Tóng-àn

Khó͘ Tē-san

1941 nî 8 ge̍h 4 hō, in-ūi kòe-tō chhiau-hôan lô-lo̍k, tō-tì sim-chōng-pīⁿ hoat-chok, chhiúⁿ-kiù bô-hāu, kòe-sin. 1923 nî ~ 1924 nî, tī Bí-kok Ko-lun-pit-a Tāi-ha̍k Columbia University ha̍k-si̍p, pit-gia̍p liáu-āu the̍h-tio̍h bûn-ha̍k sek-sū ê ha̍k-ūi. Che í-āu, koh chóan-khì Giû-chin Tāi-ha̍k Oxford University ê Gián-kiù-īⁿ, tī hia gián-kiù Chong-kàu-sú, Ìn-tō Tiat-ha̍k, Hōan-bûn 梵文, Bîn-sio̍k-ha̍k chià-ê ha̍k-kho. 1933 nî, Tiong-san Tāi-ha̍k chò sian-siⁿ. 1911 nî – 1917 nî tiong-kan, Khó Tē-san bat tī Theng-Chiang Liông-su O̍h-tn̂g 汀漳龙师学堂 kah Séng-li̍p Jī-su 省立二师 chò lāu-su, ...

Chhiong (thian-bûn-ha̍k)

Chhiong, he̍k-chiá chhiong-ji̍t, sī thian-bûn-ha̍k ê chi̍t ê bêng-sû. Ùi chi̍t lia̍p soán-tēng ê thian-thé chò ki-chún, khì koan-chhat lēng-gōa chi̍t lia̍p thian-thé kap chham-khó thian-thé ê siong-tùi ūi-tì ê sî, 3 lia̍p thian-thé tī kāng chi̍t tiâu ti̍t-sòaⁿ téng, jî-chhiáⁿ soán-tēng ê thian-thé tī chham-khó thian-thé kap lēng-gōa chi̍t lia̍p thian-thé ê tiong-kan; chit-ê sî-chūn, chham-khó thian-thé kap lēng-gōa chi̍t lia̍p thian-thé ê ūi-tì chiū hō-chò "chhiong".

Siâⁿ-chhī

Siâⁿ-chhī sī chi̍t-khóan chū-lo̍h, tī bô-kāng só͘-chāi ū bô-kāng piau-chún. Siâⁿ-chhī ū khó-lêng sī jîn-kháu kā-chè, mā-ū khó-lêng sī hêng-chèng ōe-hun sán-seng, ia̍h-sī ióng-iú chi̍t-kóa le̍k-sú pòe-kéng.