ⓘ Nî-hòe

Tek-hoè-koān

Tek-hòe-koān sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Choân-chiu-chhī koán-hat ê chi̍t-ê koān. Tiong-kok hiān-tāi tù-miâ ê hûi ê seng-sán ki-tē. 1996-nî hō͘ kok-bū-īⁿ hoat-tián gián-kiú-tiong-sim hō-miâ "Tiong-kok tô-chû chi hiuⁿ", 2003-nî phêng-ûi "Tiong-kok bîn-kan gē-su̍t chi-hiuⁿ", tek-kàu "Tiong-kok Chû-to͘ - Tek-hòe" ê miâ-chheng, sêng-ûi Tiong-kok kó͘-tāi 3-tāi Chû-to͘ ê chi̍t-ê. Bīn-chek 2220 pêng-hong kong-lí, jîn-kháu tāi-iok 30-bān, koān jîn-bîn-chèng-hú chù-tē tī Sîm-tiong-tìn.

11 goe̍h 28 ji̍t

11 goe̍h 28 ji̍t, iā sī kóng 11 goe̍h 28 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 11 goe̍h ê tē 28 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 332 ji̍t, lūn-nî ê tē 333 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 33 ji̍t.

Hòe-to-lēng

Hòe-to-lēng sī Ji̍t-pún tī 1876 nî 3 goe̍h 28 sêng-li̍p ê Tāi-lé-ho̍k kap kun-jîn kéng-chhat koaⁿ-lī chè-ho̍k chah-chheng í-gōa tòa-to kìm-chí thài-chèng-koaⁿ pō͘-kò ê kán-chheng. Pún lēng kìm-chí liáu kun-jîn kéng-chhat kap chhēng tāi-lé-ho̍k í-gōa jîn-goân chah to-á tī sin-ku.

12 goe̍h 5 ji̍t

12 goe̍h 5 ji̍t, iā sī kóng 12 goe̍h 5 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 12 goe̍h ê tē 5 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 339 ji̍t, lūn-nî ê tē 340 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 26 ji̍t.

11 goe̍h 30 ji̍t

11 goe̍h 30 ji̍t, iā sī kóng 11 goe̍h 30 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 11 goe̍h ê tē 30 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 334 ji̍t, lūn-nî ê tē 335 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 31 ji̍t.

                                     

Kikumoto Pah-hòe-tiàm

Kikumoto Pah-hòe-tiàm sī Tâi-oân tē-it keng pah-hòe tōa-lâu. 1932-nî 11 goe̍h 28 ji̍t lo̍k-sêng, tē-tiám tī Tâi-pak-chhī Sakae-Chio͘, chím-má Hêng-iâng-lō͘ kah Phok-ài-lō͘ kháu ê Kok-thài Sè-hôa gûn-hâng, tio̍h-sī chit-tòng pah-hòe-tiàm.

                                     

Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si

Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si, sī Ko-hiông ê pah-hòe kong-si, Tāi-thóng Chi̍p-thôan ê chi̍t hūn-chú. Thâu chi̍t keng khui tī Sin-heng-khu ê Ngó͘-hok Lō͘ piⁿ, 1975 nî khai-bō͘, chhòng-pān-jîn sī Ngô͘ Iāu-têng. Chit keng Tāi-thóng pat sī Tâi-oân siāng-tōa ê pah-hòe kong-si, m̄-koh tī 1995 nî 10 goe̍h 29 ji̍t hoat-seng hóe-sio, liáu-āu ôan-chôan hòe-khì. Kàu 2006 nî khah thiah-chò 4-chân, têng-sin khai-gia̍p, kái-miâ "Tāi-thóng 262". 2010 nî koh kài tńg "Tāi-thóng".

                                     

Tāi-li̍p Pah-hòe Kong-si

Tāi-li̍p Pah-hòe Kong-si sī Ko-hiông ê pah-hòe kong-si, chhòng-li̍p-chiá sī Ngô͘ Iāu-têng, sī 1984 nî chhòng-siat, in tī hit tong-sî chhì-giām liáu sin-sek ê "sī-kak siong-phín tián-sī-hoat". Tāi-li̍p pat tī 1990 nî-tāi choán niūⁿ 5 siâⁿ ê kó͘-hūn hō͘ Ji̍t-pún ê Isetan, kái khâng-páng chò Tāi-li̍p Isetan 大立伊勢丹.

                                     

Hòe-phoan-tì-koān

Hòe-phoan-tì-koān sī 1874 nî Ji̍t-pún ê Bêng-tī chèng-hú só͘ thui-chhut ê sin-chèng, hùi-tû thoân-thóng ê tāi-bêng chè-tō͘, siat-li̍p sin-ê hêng-chèng tan-ūi.