ⓘ Nî

Leng

Leng ia̍h ni ū kúi-nā-chióng ì-sù, chham-khó: Leng Khu-pia̍t-ia̍h Leng ia̍h ni sī bú ê chhī-leng tōng-bu̍t ê leng-choâⁿ hun-pì ê êng-ióng-mi̍h. Bú--ê ē-hiáu hun-pì leng sī chhī-leng tōng-bu̍t siāng tiōng-iàu ê te̍k-sek. Iáu bē-hiáu siau-hoà pa̍t chióng chia̍h-mi̍h ê iù-eⁿ lóng tio̍h khò chia̍h leng lâi khip-siu êng-ióng. Leng mā ē-tit chí leng-bô͘. Chhiū-á lâu--chhut-lâi ê chiap mā kiò chò leng.

Pêng-nî

M̄ sī lūn-nî ê nî-hūn hō chò pêng-nî. Tī Gregorius Le̍k-hoat lāi-té, 1 ê pêng-siông-nî ū 365 ji̍t, tio̍h sī siong-tong 52 lé-pài koh koè 1 ji̍t. Siat-sú pêng-siông-nî ê thâu 1 ji̍t sī pài-it, án-ne hit nî ê siōng boé ji̍t tio̍h sī pài-jī.

Ìn-nî

Ìn-nî, choân-chheng Ìn-tō͘-nî-se-a Kiōng-hô-kok, sī tī Tang-lâm-a poàn-tó kap Ò-chiu ê tiong-kan só͘-chai, mā tī Ìn-tō͘-iûⁿ kap Thài-pêng-iûⁿ tiong-kan ê kok-ka, sī sè-kài siōng toā ê kûn-tó. Tī Borneo-tó siōng, Ìn-nî kap Má-lâi-se-a ê piⁿ-kài sio-tú; New Guinea-tó ê sai-pêng iû Ìn-nî thóng-tī, tang-pêng sio̍k-î Papua New Guinea kok; Ìn-nî mā thóng-tī Timor-tó ê sai-pêng, tang-pêng sī Tang Timor kok. Koaⁿ-hong gí-giân: Ìn-nî-gí Má-lâi-gí Siú-to͘: Jakarta Chóng-thóng: Joko Widodo

2004 nî

Tē-54 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Canada Grand Prix. Lithuania chóng-thóng soán-kí. Formula One cheh-kùi. Romania chóng soán-kí. Má-lâi-se-a chóng soán-kí. Vanuatu chóng soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat. Ukrayina chóng-thóng soán-kí. 2004 nî Italia ê Au-chiu Gī-hōe soán-kí kí-hêng.

1988 nî

Formula One cheh-kùi. Eurovision Chhiùⁿ-koa Pí-sài. Hân-kok li̍p-hoat-koân soán-kí. Bí-kok chóng-thóng soán-kí. Paris–Dakar Rally sài-chhia. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat.

2015 nî

11 goe̍h 9 ji̍t: Catalonia gī-hōe tâu-phiò koat-tēng khai-sí thoat-lî Se-pan-gâ ê hêng-tōng. 11 goe̍h 18 ji̍t: 2016 nî Tiong-hoa Bîn-kok hù-chóng-thóng soán-kí ê só͘-ū hāu-soán-jîn khak-tēng: bô tóng-che̍k ê Tân Kiàn-jîn phè Chhoà Eng-bûn, Ông Jû-hiân phè Chu Li̍p-lûn kap Bîn-kok Tóng ê Chhî Him-êng phè Sòng Chhó͘-jû. 11 goe̍h 12 ji̍t: ISIL ê khióng-pò͘ hun-chú Jihadi John tī al-Raqqah hō͘ Bí-kok bô-lâng hui-ki chà sí. 11 goe̍h 7 ji̍t: Tiong-hoa Bîn-kok Tâi-oân chóng-thóng Má Eng-kiú kap Tiong-kok kok-ka chú-se̍k Si̍p Kīn-pêng tī Sin-ka-pho hōe-biān, chú-tiuⁿ Chi̍t ê Tiong-kok. 11 goe̍h 16 ...

2010 nî

Comoros chóng-thóng soán-kí. Anguilla chóng soán-kí. Chesko soán-kí. Formula One cheh-kùi. CECAFA Poe. Ukrain chóng-thóng soán-kí. Australia liân-pang soán-kí. Kyrgyz Kek-bēng. Tē-60 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Tanzania chóng soán-kí. Brazil chóng soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat. Air Jelly, Hóng-seng-thé-ha̍k bionic kè-ōe.

1964 nî

Ghana chè-hiàn ho̍k-koat. Formula One cheh-kùi. Tē-14 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Saskatchewan chóng soán-kí. Somalia gī-hōe soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat.

2000 nî

Formula One cheh-kùi. Iran li̍p-hoat-koân soán-kí. Tē-50 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Lebanon chóng soán-kí. Ai-ki̍p gī-hōe soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat. Peru chóng soán-kí.

2007 nî

Formula One cheh-kùi. Thó͘-ní-kî chóng-thóng soán-kí. Ji̍t-pún thóng-it tē-hng soán-kí. Seychelles gī-hōe soán-kí. Australia liân-pang soán-kí. Tē-57 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Sūi-se liân-pang soán-kí. Peng-tē gī-hōe soán-kí. Hi-lia̍p li̍p-hoat-koân soán-kí. Tang Timor chóng-thóng soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat. Marshall kûn-tó chóng soán-kí. Congo Kiōng-hô-kok gī-hōe soán-kí. Gambia gī-hōe soán-kí.

2005 nî

Canada Grand Prix. Formula One cheh-kùi. Croatia chóng-thóng soán-kí. Kyrgyzstan hoat-seng Tulip Kek-bēng. Colombia hoat-seng San José de Apartadó tô͘-sat, 8 lâng sí-bông. Kyrgyzstan gī-hōe soán-kí. Iran chóng-thóng soán-kí. Tē-55 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Lo̍k-ūi-kok gī-hōe soán-kí. Jio̍k-bōng Pó-lo̍k 2-sè sí-āu ê Kàu-hông bi̍t-hōe. Liechtenstein gī-hōe soán-kí. Moldova gī-hōe soán-kí. Tonga chóng soán-kí. Chheⁿ-tē gī-hōe soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat.

0 nî

0 nî tī phó͘-phiàn chái-iōng chò Kong-goân hē-thóng ê Gregorius le̍k-hoat kap Julius le̍k-hoat lāi-bīn sī bô chûn-chāi--ê, in lóng sī tùi chú-āu 1 nî sǹg khí, nā chìn-chêng hit tang sī kong-tēng hō chò Chú-chiân 1 nî. Sú-iōng 0 nî ê hē-thóng ū pí-lūn thian-bûn-ha̍k kì-liân, siat 0 nî chò Julius le̍k-hoat ê chú-chiân 1 nî, chú-iàu lí-iû sī koan-hē tio̍h sò͘-ha̍k kè-sǹg. Lēng-gōa ia̍h ū ISO 8601:2004 phiau-chún, siat 0 nî sī Gregorius le̍k-hoat ê chú-chiân 1 nî. Kî-tha koh ū chhiūⁿ Ìn-tō͘-kàu kap Hu̍t-kàu ê le̍k-hoat téng khoán.

Ji̍t-thâu nî

1 ê Ji̍t-thâu nî tō sī lán ùi Tē-kiû khoàⁿ Ji̍t-thâu se̍h n̂g-tō 1 lìn khai ê sî-kan. Cheng-khak ê sî-kan tio̍h khoàⁿ ùi toh 1 tiám khai-sí sǹg, lán phó͘-thong lóng sī ùi chhun-hun khí-sǹg, án-ne ê 1 ê Ji̍t-thâu nî tō sī chhun-hun nî ; nā ēng só͘-ū ê tiám khí-sǹg chiah koh chhé-ûn, án-ne ê 1 ê Ji̍t-thâu nî tō sī pêng-kin Ji̍t-thâu nî.

                                     

日頭年

一个 日頭年 就是咱對地球看日頭踅黃道一輾所開的時間,正確的時間著看對佗一點開始算,咱普通攏是對春分起算,按呢的一个日頭年就是 春分年 ;若用所有的點起算才閣扯勻,按呢的一个日頭年就是 平均日頭年 。