ⓘ Ji̍t-chí

Ji̍t-kî

Tī ji̍t-le̍k tiong, ji̍t-kî sī chi̍t ê tī le̍k-hoat tiong te̍k-tēng ê ji̍t-chí. Ji̍t-kî ē-sái pang-chō͘ lán piáu-sī chi̍t ê chí-tēng ê ji̍t-chí. Lán ē-tàng kè-sǹg chhut nn̄g ê ji̍t-kî ê kī-lī.

Seⁿ-ji̍t

Seⁿ-ji̍t sī lâng chhut-sì ê ji̍t-chí. Tī thoân-thóng ê Tang-a sè-kài, it-poaⁿ lóng khah tiōng-sī sī-toā-lâng ê seⁿ-ji̍t, ta̍k nî ê seⁿ-ji̍t lóng sī chi̍t pái ka-cho̍k ê chū-hōe, ē-sái khoàⁿ chò sī ka-cho̍k ê tiōng-iàu cheh-ji̍t.

Ngó͘-kok-chí

Ngó͘-kok-chí, mā kóng ngó͘-kok, kok-bu̍t, sī sè-lia̍p, ngē-chit, ta-chit ê chéng-chí. In chú-iàu sī siu-sêng beh hō͘ lâng kap cheng-siⁿ chia̍h--ê. Ē-tàng chia̍h ê chí pun-sin kiam in hun-sòaⁿ ê pō͘-hūn, thang kiò chò ngó͘-kok chia̍h-mi̍h.

Se̍k-chí-ke

Se̍k-chí-ke sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê hêng-chèng-khu, tī Tâi-pak-chiu Chhit-chheⁿ-kūn ê koán-hat chi-hā. I-ê hêng-chèng hoān-ûi siong-tong-î sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Se̍k-chí-khu.

9 goe̍h 11 ji̍t

9 goe̍h 11 ji̍t, iā sī kóng 9 goe̍h 11 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 9 goe̍h ê tē 11 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 254 ji̍t, lūn-nî ê tē 255 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 111 ji̍t.

5 goe̍h 19 ji̍t

5 goe̍h 19 ji̍t, iā sī kóng 5 goe̍h 19 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 5 goe̍h ê tē 19 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 139 ji̍t, lūn-nî ê tē 140 ji̍t.

10 goe̍h 29 ji̍t

10 goe̍h 29 ji̍t, iā sī kóng 10 goe̍h 29 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 10 goe̍h ê tē 29 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 302 ji̍t, lūn-nî ê tē 303 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 63 ji̍t.

Tiō Chí-iông

Tiō Chí-iông sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1987 nî kàu 1989 nî sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong uí-oân-hoē chóng-su-kì. 1989 nî, in-uī tī La̍k-sì sū-kiāⁿ tông-chêng ha̍k-seng ūn-tōng lo̍k-tâi.

                                     

Kòa-chhài-chí (khu-pia̍t)

Kòa-chhài-chí ū khó-lêng sī kóng: Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê Ki-to̍k-kàu khan-bu̍t Kòa-chhài chí. Sèng-keng lāi Ia-so͘ ê "Kòa-chhài-chí ê Phì-jū." Kòa-chhài ê chí, kòa-chhài-chí.

                                     

Sasida Humiya

Chí-tiân Iok-iá sī Ji̍t-pún ê chi̍t-ūi koa-chhiú, Tang-kiaⁿ-to͘ chhut-sin. Chí-tiân hiān-chhú-sî sī Stardust Promotion chhiam-iok ê gē-jîn, bat hoat-piáu kòe 5 tiuⁿ tan-khek kah 1 tiuⁿ choan-chip.