ⓘ Goe̍h

Goe̍h

khu-pia̍t: Go̍eh-niû sī Tē-kiû î-it ê oē-chheⁿ. Goe̍h sī le̍k-hoat lāi-té 1 chióng kè-sǹg sî-kan ê tan-ūi, iok-liōng sī Goe̍h-niû ê bó͘-mih khoán chiu-kî, pí-lūn kóng se̍h Tē-kiû 1 lìn kú. Pêng-sò͘ siāng chia̍p ēng--ê sī goe̍h-siòng ê chiu-kî, tāi-iok-á ~29.53 kang. Ùi ó͘ --chhut-lâi ê siàu-ki lâi kā khoàⁿ, jîn-lūi tī kū-chio̍h-khì sî-tāi tō ē-hiáu ēng goe̍h lâi sǹg sî-kan.