ⓘ Si̍t-gia̍p-ka

Kî-bí Si̍t-gia̍p

Kî-bí Si̍t-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si, it-poaⁿ kán-chheng Kî-bí Si̍t-gia̍p ia̍h-sī Kî-bí, sī chi̍t keng chóng-pō͘ siat tī Tâi-lâm Jîn-tek-khu ê Tâi-oân sok-ka seng-sán-siong. Kî-bí sī choân-kiû siōng-tōa ê ABS chhiū-chi ê seng-sán-siong, tông-sî iā seng-sán PS, PMMA kap ha̍p-sêng chhiū-leng téng-téng sán-phín.

Kok-iú khì-gia̍p

Kok-iú khì-gia̍p, kok-êng khì-gia̍p, kong-êng sū-gia̍p, kong-êng khì-gia̍p, kong-kiōng khì-gia̍p, sī chí iû chèng-hú tâu-chu ia̍h chham-ú khòng-chè ê khì-gia̍p. Nā-chún ēng "kong-êng" chheng-ho͘, thong-siông m̄-nā chí chi̍t ê kok-ka ê tiong-iong chèng-hú ia̍h liân-pang chèng-hú tâu-chu ia̍h chham-ú khòng-chè ê khì-gia̍p, mā hâm-kài tē-hng chèng-hú tâu-chu chham-ú khòng-chè ê khì-gia̍p. Kok-iú khì-gia̍p chò-ûi chi̍t chióng seng-sán keng-êng cho͘-chit, hêng-sek tông-sî kū-iú êng-lī hoat-jîn ka- kong-ek hoat-jîn ê te̍k-tiám. I-ê êng-lī-sèng thé-hiān kok-iú khì-gia̍p ê siat-li̍p thong-siông sī ...

Si̍t-bu̍t-ha̍k

Si̍t-bu̍t-ha̍k sī chi̍t-ê choan-bûn gián-kiù si̍t-bu̍t seⁿ-sèng ê seng-bu̍t-ha̍k hun-ki, tû-liáu si̍t-bu̍t í-gōa, si̍t-bu̍t-ha̍k thôan-thóng-siōng ê gián-kiù tùi-siōng mā-ū khún-lūi kap chó-lūi. Si̍t-bu̍t-ha̍k thàm-thó chia-ê seng-bu̍t ê kò͘-chō, seng-tióng, siⁿ-thôan, tāi-siā, hoat-io̍k, pēⁿ-chèng, ián-hòa kap hòa-ha̍k sèng-chit.

Sok-si̍t

Sok-si̍t, ia̍h sī khoài-chhan, sī tī té-té sî-kan lāi chhoân hó-sè koh sàng kàu lâng-kheh chhiú--ni̍h ê chia̍h-mi̍h. Thê-kiong sok-si̍t ê tiàm-thâu hō-chò sok-si̍t chhan-thiaⁿ, in kha-chhiah-āu it-poaⁿ sī pàng keng-êng-koân ê liân-só-tiàm kong-si. Sui-bóng sok-si̍t ê ki-pún bô͘-sek ū kú-tn̂g ê le̍k-sú, hiān-tāi-hoà ê sok-si̍t sêng-lí-tiûⁿ kap siong-koan ê siau-hùi bûn-hoà sī 1950 nî-tāi chiah khai-sí toà Bí-kok hoat-tián--chhut-lâi ê. Kàu-kah 21 sè-kí kan-taⁿ Bí-kok kok-lāi tō í-keng sī 1 nî chheng-goā-ek Bí-kim ê toā sán-gia̍p, pēng-chhiáⁿ iū-koh kè-siok toà chē-chē kok-ka teh khai-hoat c ...

                                     

Tâi-iâm Si̍t-gia̍p

Tâi-iâm Si̍t-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si, kán-chheng Tâi-iâm, goân-té sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Keng-chè-pō͘ ê kok-êng sū-gia̍p, chhut-sán hòa-ha̍p-bu̍t iâm khí-ke; 2003 nî āu bîn-êng-hòa tī Tâi-oân Chèng-koàn Kau-e̍k-só͘ chiūⁿ-chhī, khai-sí hoat-tián seng-bu̍t ki-su̍t ka-bêng-tiàm thong-lō͘, sán-phín sin-cheng hòa-chong-phín. 2019 nî, i-ê siāng-tōa kó͘-tong sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘, chhî-iú Tâi-iâm Kong-si 38.88% kó͘-khoân.

                                     

Thomas Edison

Thomas Edison sī Bí-kok ê hoat-bêng-ka ia̍h si̍t-gia̍p-ka, sī si̍t-iōng ê tiān-hóe-pho, liû-siaⁿ-ki téng-téng khì-khū ê hoat-bêng-lâng. I èng-iōng tāi-liōng seng-sán lâi chè-chō i ê hoat-bêng, jî-chhiáⁿ léng-tō thôan-tūi lâi hoat-tián sū-gia̍p.

                                     

Tân Khé-chhoan

Tân Khé-chhoan sī Tâi-oân Ko-hiông chhut-sin ê chèng-tī-ka, si̍t-gia̍p-ka. I tī 1960 nî kàu 1968 nî kî-kan chò Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ. Tân Khé-chhoan mā sī Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ ê chhòng-kiàn-chiá chi it.