ⓘ Siong-gia̍p

Siong-gia̍p

Siong-gia̍p sī seng-sán-chiá chham siau-hùi-chiá, tùi sán-phín ia̍h ho̍k-bū kok-sek-kok-iūⁿ ê bō͘-e̍k ia̍h kau-ōaⁿ ê ha̍p-chheng. Chhin-chhiūⁿ bé-ji̍p chham bē-chhut chiū-sī siong-gia̍p hêng-ûi.

Siong-gia̍p kek-bēng

Siong-gia̍p kek-bēng kóng-ê sī Au-chiu tùi tiong-sè-kí káu kang-gia̍p-hoà chi-kan ê chi̍t-tōaⁿ le̍k-sú sî-kî, tāi-iok sī tùi 16 sè-kí iân-sio̍k káu 18 sè-kí chho͘-kî. In-uī tē-lí tōa-hoat-hiān, Au-chiu hām A-chiu kiàn-li̍p-khí ti̍t-chiap ê liân-lo̍k, jî-chhiáⁿ koh lēng-gōa hoat-hiān tio̍h Bí-chiu sin-tāi-lio̍k; in-chhú, siong-gia̍p ê kui-bô͘ sī jú-lâi-jú khok-tāi, ín-hoat kim-iông, pó-hiám kap tâu-chu téng-téng hong-bīn ê kái-kek. Tông-sî mā chhut-hiān liáu chōe-chōe sin ê keng-chè lí-lūn; siong-phín keng-chè chiām-chiām chhú-tāi chū-jiân keng-chè, chiâⁿ-chòe siā-hōe keng-chè ê tiong-sim. ...

Bō͘-e̍k-siong

Bō͘-e̍k-siong sī choan-bûn keng-êng siong-phín bé-bē ê seng-lí, in siu-bé lâng seng-sán ê mi̍h-kiāⁿ liáu-āu bē hō͘ siau-hùi-chiá, kî-tha seng-lí-lâng he̍k-chiá sī ki-koan. Khah-chá pún khoán seng-lí mā hō chò hâng-kau 行郊, phì-jū nā bē hî ê tōa-bē bō͘-e̍k-siong to̍h kiò hî-kau 魚-. Lēng-gōa nā Ji̍t-pún-sek ê hiān-tāi bō͘-e̍k-siong tiāⁿ kiò siong-siā 商社.

Kiàn-pún

Thóng-kè-ha̍k kóng ê kiàn-pún, khòaⁿ "kiàn-pún thóng-kè-ha̍k". Kiàn-pún, iā sam-phú-luh, sám-pho͘h, sī sò͘-liōng iú-hān ê chi̍t hāng iā chi̍t kóa mi̍h-kiāⁿ, bo̍k-te̍k sī beh piáu-hiān kâng khoán ê mi̍h, iā sī khah tōa-hāng, tōa-liōng ê sio-siâng iā beh-kâng ê mi̍h. Pí-lūn tī kho-ha̍k gián-kiù, siong-phín ê tián-sī, lóng ū khó-lêng sú-iōng kiàn-pún.

Kiàn-pún-tû

Kiàn-pún-tû sī 18 kàu 19 sè-kí chá-kî hoat-tián chhut--lâi ê chi̍t khoán siong-phín tián-sī hong-hoat. Tāi-seng sī sè keng tiàm-bīn teh ēng, pah-hòe-tiàm chhut-hiān liáu-āu mā ēng chit khoán hong-sek lâi chhāi in ê siong-phín.

Put-tōng-sán

Put-tōng-sán sī kóng siong-tùi khah lân piàn-tōng ê bu̍t-koân, siāng ki-pún tio̍h sī kiàn-tio̍k-bu̍t kap thó͘-tē. Chóng-sī kok-tē tùi kâng lūi mi̍h-kiāⁿ ê chheng-hoat bô-kâng. Tùi "put-tōng-sán" ê hoat-lu̍t tēng-gī mā bô tēng.

Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat

Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat sī 1 khoán lī-iōng siā-hōe bāng-lō chè-chō soan-thoân hāu-kó ê siang-gia̍p hêng-siau chhek-lio̍k. Sêng-kong ê hêng-siau-àn m̄-bián hoat-khí tan-ūi it-ti̍t sak tō ē ka-kī sì-kè thoàⁿ--chhut-khì, bē-su thoân-jiám-pēⁿ kāng-khoán. Chhiú-lō chú-iàu pau-koah iōng kháu-gí chè-chō hong-siaⁿ koh lī-iōng Internet ê bāng-lō hāu-kó tī té-té sî-kan lāi chih-chiap tio̍h chē-chē lâng. Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat mā ē-sái kóng sī 1 khoán tiàm Internet chìn-hêng ê chông-kiàⁿ hêng-siau-hoat. Che pau-koah iōng blog, "gia̍p-û" bāng-chām téng-téng ê ké chháu-kin ki-su̍t hō lâng chù- ...

Siong-phiau

Siong-phiau sī piān-sek bó͘ chi̍t ê siong-phín, ho̍k-bū ia̍h-sī hām i siong-koan ê phiau-chì, ē-ēng sī tô͘-hêng he̍k-chiá sī bûn-jī, mā thang hó sī siaⁿ-im, khì-bī téng-téng.

Siong-siā

Siong-siā sī Ji̍t-pún-sek ê bō͘-e̍k-siong, ū keng-êng kò͘-tēng chió khoán siong-phín ê choân-bûn siong-siā kap keng-êng chē khoán bô-kâng siong-bū ê chóng-ha̍p siong-siā téng khu-hun. "Siong-siā" chi̍t jī goân-té sī Ji̍t-gí tùi Eng-gí company ê hoan-e̍k.

                                     

Chauffeur

Chauffeur, he̍k-chiá kóng kò-jîn su-ki, sī hông chhiàⁿ lâi sái-chhia chài lâng-kheh ê ūn-choán-siú. Chauffeur chit jī it-poaⁿ sī leh kóng khui khah ko-ki̍p khoán-sek pí-lūn Limousine ê ho̍k-bū. Thoân-thóng siōng chit khoán su-ki sī chhia ê só͘-iú-chiá su-jîn chhiàⁿ--ê, chóng-sī chiang mā ū chin chē te̍k-pia̍t teh pān su-ki ho̍k-bū ê cho͘-chhia gia̍p-chiá.

                                     

Cho͘-chhia

Cho͘-chhia sī té-kî ê chū-tōng-chhia cho͘ ēng, it-poaⁿ sī cho͘ kúi tiám-cheng kàu kúi kang lāi ê sî-kan. Lēng-gōa ia̍h ū choan-bûn kap sán-gia̍p lī-ēng ê su-iàu chiá tn̂g-kî ha̍p-chok ê cho͘-chhia ho̍k-bū.

                                     

Cho͘-chioh

Cho͘-chioh, tùi ho̍k-bū ê thê-kiong-chiá kak-tō͘ lâi kóng mā chò chhut-cho͘, sī chhut-chioh mi̍h-kiāⁿ, ho̍k-bū ia̍h kî-tha châi-sán ê chiām-sî sú-ēng-koân, pēng-chiáⁿ siu só͘-hùi ê thàn chîn hong-sek.

                                     

Kám-á-tiàm

Kám-á-tiàm sī chi̍t-chióng sió-bē ê tiàm-thâu, choan-bûn bē seng-oa̍h iōng-phín, chia̍h-mi̍h, koàn-thâu, sì-siù-á, lâm-pak-hòe, hun, chiú, cha̍p-sè téng-téng.

                                     

Outlet

Outlet sī chi̍t khoán chè-chō mi̍h-kiāⁿ ê kang-tiûⁿ ti̍t-chiap bē sán-phín ê tiàm-bīn. Thoân-thóng ê outlet tiàm sī siat tī kang-tiûⁿ, û-sî koh kiam hō͘ lâng-kheh chham-koan seng-sán kòe-têng. Chit-má ê outlet it-poaⁿ sī chè-chō-chhiúⁿ kòa pâi-chú ê tiàm-bīn, siat tī outlet mall lāi-bīn. Ū-ê outlet ia̍h bē chhng-khò͘ chhut kah kòe-sî ê sán-phín, kè-siàu to̍h khah sio̍k--sió-khóa.

                                     

Pah-hòe kong-si

Pah-hòe kong-si, he̍k-chiá kóng pah-hòe-tiàm, sī chi̍t khoán sió-bē tiàm, i pún-sin tiāⁿ sī chē keng tiàm-bīn ê cho͘-ha̍p, bē chin choē bô-kâng chéng-lūi ê siong-phín.

                                     

Pha-chìn-koh

Pha-chìn-koh sī chi̍t khoán tī te̍k-sû ki-hâi téng-bīn ī ê iû-hì-tâi. Ki-hâi ê ūn-choán hong-sek, sī hō͘ beh ī ê lâng-kheh kā kǹg-kiû tùi ē-té-pêng tôaⁿ ji̍p tī po-lê pang-á chá--leh ê khong-kan, siū lāi-té-pêng ê teng-á éng-hióng cháu sóa, kǹg-kiû siāng-bóe lak ji̍p chhut-kháu lâi tit tiám. Pha-chìn-koh mā sī chi̍t khoán seng-lí, it-poaⁿ keng-gêng ê hong-sek, sī hō͘ lâng-kheh ēng hia tit tiám ê kǹg-kiû ōaⁿ chióng-phíⁿ.

                                     

Phah-buh

Phah-buh sī choan-bûn teh bē chiú-lūi ím-liāu ê tiàm, tī chi̍t kóa só͘-chāi, te̍k-pia̍t sī Eng-gí-kài siā-hōe ê sió chng-thâu lāi-bīn, pub sī tē-hng siā-lí bîn-chiòng chū-chi̍p ê tē-tiám.

                                     

Phah-chiat

Phah-chiat, táⁿ-chiat, sī siong-gia̍p siōng bē mi̍h sî chiat-khàu ê chi̍t khoán hong-sek. It-poaⁿ kè-sǹg ê hong-sek sī kā siong-phín kè-siàu hun 10 hūn, phah kúi chiat tio̍h sī sǹg kúi hūn kè-siàu ê ì-sù. Pí-lūn-kóng, phah 3 chiat sī goân kè-siàu ê 3/10, phah 7 chiat tio̍h sī 7/10. Ū-sî kî-tha chiat-khàu hong-sek mā hong kiò "phah-chiat".

                                     

Phó͘-thong-hòa siong-phiau

Phó͘-thong-hòa siong-phiau sī chí chi̍t-ê siong-phiau iā pâi-chú hō-miâ, in-ūi thong-sio̍k he̍k-chiá sī oa̍h-hiáⁿ, chiân chò sī chi̍t-ê phó͘-thong iōng-gí, thang ēng lâi chí-miâ kâng lūi sán-phín iā ho̍k-bū. Tī chi̍t kóa kok-ka, pí-lūn Bí-kok kap Eng-kok, nā chi̍t khoán siong-phiau phó͘-thong-hòa, goân siong-phiau khó-lêng ē sit--khì hoat-lu̍t-siōng teng-kì-chiá to̍k-chiàm khoân-lī ê pó-hō͘.

                                     

Thì-thâu-tiàm ê khâng-páng-thiāu

Thì-thâu-tiàm ê khâng-páng-thiāu sī thì-thâu-tiàm mn̂g-kha-kháu chhāi ê chi̍t chióng tn̂g-kóng khâng-páng, lāi-bīn he̍k-chiá pún-sin koh sī chi̍t ki thang tńg-se̍h ê thiâu-á. I thoân-thóng ê khoán-iūⁿ sī ōe chiūⁿ âng-sek, pe̍h-sek kap nâ-sek 3 koán sek-tī ê ti̍t-chōa chhu chi̍t-pêng hun chân sio keh; kong-jīn ê ì-gī âng-sek kap nâ-sek sī piáu-hiān hoeh-kńg ê "tōng-me̍h" kap "chēng-me̍h", pe̍h-sek sī piáu-hiān chí-hoeh ê pò͘-tiâu.

                                     

Êng-gia̍p-gia̍h

Êng-gia̍p-gia̍h mā sī êng-gia̍p siu-ji̍p sī siong-gia̍p hōe-kè su̍t-gú, kong-si in-uī chèng-siông siong-gia̍p oa̍h-tāng, só͘ tek--ê siu-ji̍p, thong-siông sī keng-iû thê-kiong sán-phín kap ho̍k-bū só͘-tek. Thong-siông êng-gia̍p-gia̍h sī kong-si tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, í hòe-pè kè-kè ê kong-si siu-ji̍p.