ⓘ Kho-ha̍k

Kho-ha̍k

Kho-ha̍k sī iōng kho-ha̍k-te̍k hoat-tō͘ lâi kiàn-li̍p ê chai-bat ê hē-thóng. "Kho-ha̍k" ū-sî chio̍h sī "chai-bat" ê ì-sù, m̄-koh mā chin tiōng-sī i gián-kiù sán-seng ê pōe-kéng. Nā giâm-keh lâi kóng, it-poaⁿ jīn-ûi kho-ha̍k sī ē-tàng hong kiám-giām ê tùi sè-kài sī án-chhóaⁿ ūn-chok ê ké-soeh.

1955 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1955 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1899 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1899 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1948 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1948 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1803 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1803 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1801 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1801 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

Chū-jiân kho-ha̍k

Chū-jiân kho-ha̍k sī kho-ha̍k ê chi̍t toā lūi, in thong-koè koan-chhat, niû-chhek, hun-sek, kap sò͘-ha̍k hong-hoat, lâi gián-kiù chū-jiân ê tōng-thài kiam hui-tōng-thài sèng-chit, hêng-ûi, kiàn-li̍p khí chiam-tùi chū-jiân ē-tàng siū ū-chhek ê kui-chek.

                                     

Kibô

Kibô sī JAXA ūi Kok-chè Thài-khong-chām hoat-tián ê chi̍t-cho͘ module. Kibô hun-chò 3-ê pō͘-hūn, hun-pia̍t tī STS-123, STS-124 kap STS-127 chit 3-ê jīm-bū sàng khì ISS.

                                     

Ká-soat

Tī kho-ha̍k siōng, ká-soat sī chi̍t thò kun-kù chèng-kù só͘ chò ê thui-chhek, su-iàu keng-koè kiám-iām lâi khak-li̍p i kái-soeh hiān-siōng ê lêng-le̍k.

                                     

PubMed

PubMed sī chi̍t-ê bián-hùi cha-sûn iân-jín, í MEDLINE database ûi-chú, thê-kiong sèⁿ-miā kho-ha̍k kap seng-bu̍t i-ha̍k chú-tê ê chu-liāu. Î-chhî-chiá sī Bí-kok Kok-li̍p Kiān-khong Ián-kiù-īⁿ ê Kok-li̍p I-ha̍k Tô͘-su-koán

                                     

控制論

控制論 是研究各種系統調節佮控制的科學,1948年溫納發表 控制論 這本冊,提出這个概念,伊是自動控制、通信技術、計算機科學、數理名學、神經生理學、統計力學、行為科學等等科學技術互相融合形成的科學,包括信息論、自動控制系統理論佮快速自動機理論。

                                     

電腦科學

電腦科學 抑 計算機科學 ,是咧研究資訊 佮計算的理論基礎,看踮佇電腦系統頂懸欲怎樣來實現佮應用遮的理論,電腦科學有真濟樣相;有一寡強調特殊領域的計算,像講電腦圖學 ;有的是咧研究較一般的的計算問題 ,像講計算複雜性理論 ;嘛有 一寡是咧研究怎樣實現計算的理論,像講研究按怎描述計算的程式語言理論 ,抑是按怎用某種程式語言 來解決某物問題的電腦程式設計 。 參考資訊科學 information science。