ⓘ E̍k-thé

E̍k-thé

E̍k-thé sī bu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû, tī kò͘-tēng ê un-tō͘ kap ap-le̍k lāi-bīn ū kò͘-tēng ê thé-chek.

E̍k-cheng

E̍k-cheng chiū sī e̍k-thài cheng-thé, sok-siá chò LC. E̍k-cheng sī siòng-thài ê chi̍t chióng, in-ūi i ū chin te̍k-pia̍t ê bu̍t-lí-ha̍k kap hòa-ha̍k sèng-chit, só͘-í chū 20 sè-kí tiong-kî khai-sí pī kóng-hoat ê èng-iōng tī kheng-po̍k-hêng ê hián-sī-khì ki-su̍t hong-bīn. E̍k-cheng iáu-ū tiān-lî-thé kap khì-thài, e̍k-thài iáu-ū kò͘-thài kāng-khoán lóng sī bu̍t-chit ê siòng-thài, chí-sī e̍k-cheng ê sán-seng su-iàu hêng-chōng khah te̍k-pia̍t ê hun-chú cho͘-ha̍p chiah ē chhut-hiān, só͘-í khah bô hiah chia̍p-khòaⁿ. E̍k-cheng ē-ēng liû-tōng, jî-chhiáⁿ koh ū kiat-chiⁿ ê kong-ha̍k sèng-chit. E̍k-che ...

Ti̍t-e̍k

Ti̍t-e̍k, to̍h sī ti̍t-chiap hoan-e̍k, ia̍h sī kóng chiàu-jī hoan-e̍k, sī kóng kā bó͘ chi̍t khoán giân-gí ê bûn-pún, chiàu kò-pia̍t tan-jī pún-sin ì-sù, bô khó-lū chéng-thé ê lōe-iông, lâi hoan-e̍k chò lēng-gōa chi̍t khoán giân-gí. Pí-lūn kóng iù-tī-hn̂g ê Tek-gí Kindergarten, nā ēng chiàu-jī hoan-e̍k ê hong-sek, thang e̍k chò "gín-á-hn̂g".

E̍k-chu

E̍k-chu, mā ū kóng chu-chiuⁿ iā chu-chéng, iā i̍k-biâu, sī chiam-tùi bó͘ khoán chek-pēⁿ chò seng-bu̍t siōng ū-hông ê chhiú-tōaⁿ. E̍k-chu ki-pún ê chè-chō goân-lí sī lī-ēng sí-bông he̍k-chiá jio̍k-hòa liáu-āu ê pēⁿ-goân hō͘ sin-thé sán-seng khòng-thé. Ū-hông-siā sī it-poaⁿ só͘ kóng ê e̍k-chu, chóng-sī e̍k-chu bô it-tēng to̍h ēng chù-siā hêng-sek si̍t-hêng.

Khì-thé

Khì-thé sī bu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé chham thé-chek, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû.

To̍k-e̍k

Tek-kok ê chi̍t khoán im-e̍k-gí mā kiò "To̍k-e̍k" 獨逸. To̍k-e̍k sī to̍k-sò͘ ê chi̍t khoán hêng-sek, sī tōng-bu̍t pí-lūn to̍k-chôa sin-thé hun-pì--ê, ū kong-kek kî-tha oa̍h-mi̍h ê lō͘-ēng.

E̍k Ka-ài

E̍k Ka-ài sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team NII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Kńg-tang-séng Chhim-chùn-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

E̍k-hòa thian-jiân-khì

E̍k-hòa thian-jiân-khì, kán-chheng LNG, sī tī siông-ap hà sī ē-thé ê thian-jiân-khì. It-poaⁿ e̍k-hòa thian-jiân-khì tī phó͘-thong tāi-khì-ap hā sī khì-thé, m̄-koh thang keng-iû kàng-un kàu lêng-hā 163 lia̍p-sī tō͘ lâi e̍k-hòa.

                                     

Bián-e̍k hē-thóng

Bián-e̍k hē-thóng sī sèⁿ-miā-thé tùi-khòng pēⁿ-chèng ê seng-bu̍t hông-ōe hē-thóng. Chèng-siông ūn-chok ê bián-e̍k hē-thóng ē-tàng chhōe tio̍h pēⁿ-goân-thé, kā in chham sèⁿ-miā-thé chū-sin ê kiān-khong cho͘-chit chò khu-hun.

                                     

Piáu-bīn tiong-la̍t

Piáu-bīn tiong-la̍t sī e̍k-thé piáu-bīn ê chi̍t khoán sèng-chit, ē hō͘ e̍k-thé ê chi̍t pō͘-hūn piáu-bīn kap lēng-goā chi̍t pō͘-hūn ê piáu-bīn sio khan. Tī bu̍t-lí-ha̍k, piáu-bīn tiong-la̍t sī tang-ūi tn̂g-tō͘ só͘ siū ê la̍t; mā ē-táng kóng sī tang-ūi bīn-chek só͘ hâm ê lêng-liōng. Chhin-chhiūⁿ chúi sáng-seng chúi-tih, tio̍h sī piáu-bīn tiong-la̍t chō-sêng ê hiān-siōng.