ⓘ Hái-oan

Guinea Oan

Guinea khu-pia̍t-ia̍h lia̍t chhut miâ chhin-chhiūⁿ ê bûn-chiuⁿ. Guinea-oan, Hui-chiu sai-pak hái-hōaⁿ ê 1-ê tōa hái-oan, sio̍k-î tang Tāi-se-iûⁿ ê 1 pō͘-hūn, Palmas-kak kàu López-kak tiong-kan.

Saint Lawrence Hái-oan

Saint Lawrence Hái-oan sī choân sè-kài thōng toā ê hái-kháu. Pak Bí-chiu Gō͘-toā-ô͘ ê chúi keng-kòe Saint Lawrence Hô liáu, ùi chia lâu khì Tāi-se-iûⁿ. Saint Lawrence Hô ùi 2-tiâu chúi-lō lâu ji̍p-khì Saint Lawrence Hái-oan, chi̍t-tiâu sī Québec ê Côte-Nord tē-khu kap Anticosti Tó pak hoāⁿ tiong-kan ê Jacques Cartier Hái-kiap, lēng-goā chi̍t-tiâu sī Anticosti Tó lâm hoāⁿ kap Gaspé Poàn-tó tiong-ng ê Honguedo Hái-kiap. Hái-oan sì-kho -liàn-tńg chha-put-to lóng hō͘ thó͘-tē ûi--khí-lâi. I pak-pêng ū Labrador Poàn-tó, tang-pêng ū Newfoundland, lâm-pêng ū Nova Scotia iû-kî sī Breton Hái-phīⁿ Tó ...

                                     

Aden Oan

Aden-oan tī Ìn-tō͘-iûⁿ, Arabia Poàn-tó kap Hui-chiu Somalia tiong-kan. Sai-pak-kak keng-kòe Bab-el-Mandeb Hái-kiap hām Âng-hái sio-chiap. Persia-oan chhut-sán ê chio̍h-iû chhiâng-chāi keng-kòe Aden-oan. Chú-iàu ê hái-káng tī Aden Yemen kap Berbera Somalia.

                                     

Suez Oan

Suez-oan, thàng Âng-hái ê 1-ê hái-oan, oá Se-nái Poàn-tó sai-hoāⁿ, Hui-chiu Tāi-lio̍k ê tang-hoāⁿ. 1869 nî Suez Ūn-hô thong chûn liáu-āu, Suez-oan ē-tàng ti̍t-thâu thàng Tē-tiong-hái, kau-thong lī-piān, chiàn-lio̍k tē-ūi chin tiōng-iàu.

                                     

Aqaba Oan

Aqaba-oan, tiàm Í-sek-lia̍t-kok kiò chò Eilat-oan sī Âng-hái ê 1-ê hái-oan, tī Se-nái Poàn-tó ê tang, Arab Poàn-tó ê sai, oá Ai-ki̍p, Í-sek-lia̍t, Iok-tàn, Saudi Arabia.

                                     

Bengal Oan

Bengal Oan tī leh Ìn-tō͘-iûⁿ ê tang-pak-pō͘, sai-pêng kap sai-pak-pêng óa Ìn-tō͘, pak-pêng sī Bangladesh, tang-pêng sī Myanmar kap Andaman Kûn-tó kap Nicobar Kûn-tó, tī lâm-pêng chiàu Sri Lanka kap Sumatra tiong-ng hit tiâu chōa chò kài-sòaⁿ.

                                     

Pho-su-oan

Pho-su-oan sī tī A-chiu sai-lâm, kap Ìn-tō͘-iûⁿ sio-chiap, koh giap tī Iran chham A-la-pek Pòan-tó chi-kan ê hái-he̍k. Ū-ê A-la-pek kok-ka kā hō-chòe A-la-pek-oan.