ⓘ Soa-bo̍k

Soa-bo̍k

Soa-bo̍k he̍k-chiá soa-bô͘ kán-tan kóng sī 1 tah kàng-chúi bô chē ê tē-hêng ia̍h tē-khu. Soa-bô͘ bô cheng-bi̍t ê kho-ha̍k teng-gī. Tē-chit-ha̍k lâi kóng, soa-bô͘ ē-tàng kán-tan tēng-gī chò 1 tang lāi ê kàng-chúi gia̍h chóng-chhé khah chió 250 mm ê só͘-chāi. Liân-ha̍p-kok kā ta-tē dryland hun chò chiok ta-sò hyper arid, ta-sò arid, poàⁿ ta-sò semiarid, kap ta/a-sip dry-subhumid. Soa-bô͘ pau-hâm tī "chiok ta-sò" ia̍h "ta-sò" 2 lūi lāi-bīn. Ùi si̍t-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lái kóng, soa-bô͘ sī chháu-bo̍k put-chí-á hi-hán ê só͘-chāi.

Le̍k-chiu

Le̍k-chiu sī chi̍t ê tē-lí-ha̍k ê bêng-sû, kóng ê sī hō͘ soa-bo̍k tē-hêng pau-ûi ê chi̍t tè ū si̍t-phōe ho̍k-kài ê ko͘-li̍p tē-khu. Le̍k-chiu tùi soa-bo̍k tē-khu ê seng-oa̍h hui-siông tiōng-iàu.

Soa-hî

Soa-hî sī kut hē-thóng choân nńg-kut, sin-khu liû-soàⁿ-hêng ê hî, sio̍k tī Selachimorpha chhiau-ba̍k. In khò 5~7 ê hî-chhi-li̍h ho͘-khip. In ū 1 têng chin-phoê sió-khí khàm tī phoê-hu goā-bīn pó-hō͘ kiam ī-hông thâng kià-seⁿ, mā ū kái-siān liû-thé-le̍k-ha̍k ê lō͘-iōng. In ê chhùi-khí ū koh seⁿ ê châi-tiāu. Soa-hî sī siōng chia̍p hō͘ lâng gō͘-kái ê 1 chióng lia̍h-chia̍h tōng-bu̍t ; nā m̄ sī siū tio̍h ui-hiap, in khêng-si̍t hán-tit kong-kek lâng.

Niau-ka

Lóng-chóng tī niau-soa chit kho lāi-bīn ē-sái hun 17-ê sio̍k, sī soa-hî siāng-toā ê chi̍t kho. Schroederichthys Springer, 1966 Galeus Rafinesque, 1810 Figaro Whitley, 1928 Haploblepharus Garman, 1913 Atelomycterus Garman, 1913 Scyliorhinus Blainville, 1816 Cephaloscyllium Gill, 1862 Halaelurus Gill, 1862 Holohalaelurus Fowler, 1934 Cephalurus Bigelow and Schroeder, 1941 Pentanchus Smith and Radcliffe in Smith, 1912 Bythaelurus Compagno, 1988 Parmaturus Garman, 1906 Apristurus Garman, 1913 Aulohalaelurus Fowler, 1934 Poroderma Smith, 1838 Asymbolus Whitley, 1939

                                     

Soa-bo̍k-hòa

Soa-bo̍k-hòa sī goân-té ū si̍t-bu̍t khàm-leh ê thó͘-tē piàn-sêng hng-po͘ ê hiān-siōng. Chia só͘ kóng ê "soa-bo̍k" sī kiông-tiāu thó͘-tē bô sek-ha̍p si̍t-bu̍t sêng-tióng kap lông-gia̍p hoat-tián, pēng m̄-sī kóng tē-he̍k ê khì-hāu pún-sin ta-sò só͘ hêng-sêng ê soa-bo̍k.

                                     

Teklimakan Soa-bo̍k

Teklimakan Soa-bo̍k, hàn-miâ kiò Thah-khek-lah-má-kan, ūi-tī Sin-kiong ê Tarim Phûn-tē ê tiong-ng, sī Tiong-kok siāng tōa ê soa-bo̍k, iā sī sè-kài tē-cha̍p tōa soa-bo̍k. Kui-ê soa-bo̍k tang-sai iok 1000 kong-lí tn̂g, lâm-pak iok 400 kong-lí khoah, chóng bīn-chek ū 33-bān pêng-hong kong-lí. Pêng-kin nî-kàng-chúi bōe chhiau-kòe 100 mm, siāng kē kan-na 4 kàu 5 mm; ah pêng-kin cheng-hoat-liōng ū 2500 kàu 3400 mm.

                                     

One Piece Episode Alabasta Soa-bo̍k Kong-chú kap Hái-chha̍t

One Piece Episode Alabasta Soa-bo̍k Kong-chú kap Hái-chha̍t sī iû Oda Eiitiro goân-chok chè-chok ê chi̍t phō tiān-iáⁿ.

                                     

Gōng-á-soa

Gōng-á-soa ia̍h-sī kiò Tāu-hū-soa sī sè-kan siāng toā chiah ê oa̍h hî. Chit chióng soa-hî sèng-tē un-sûn, tōng-chok sô, oân-choân khò thai sió seng-bu̍t chhoē chia̍h. I sī Rhincodon sio̍k kap Rhincodontidae kho î-it ê chéng. Gōng-á-soa tī jia̍t-tāi hù-kīn ê sio-lo̍h hái-chúi ū tè chhoē. Kho-ha̍k-kài jīn-ûi í-keng tī-teh 6-chheng-bān nî. Gōng-á-soa ê toā-sè khó-pí hái-ang, thó-chia̍h ê hêng-ûi mā chhan-chhiūⁿ chi̍t-koá hái-ang.

                                     

Sahara Soa-bô͘

Sahara Soa-bô͘ sī thong sè-kài siāng toā ê sio soa-bô͘, khah bô Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k toā. I ê bīn-chek kiōng beh phēng Bí-kok khah toā, ia̍h pí Ò-chiu toā, lóng-chóng ū 9 pah-bān pêng-hong kong-lí.