ⓘ Tē-he̍k

Yukon–Koyukuk Phó͘-cha Tē-he̍k

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū North Slope Kūn, Southeast Fairbanks Phó͘-cha Tē-he̍k, Fairbanks North Star Kūn, Denali Kūn, Matanuska-Susitna Kūn, Bethel Phó͘-cha Tē-he̍k, Kusilvak Phó͘-cha Tē-he̍k, Nome Phó͘-cha Tē-he̍k, Northwest Arctic Kūn.

Southeast Fairbanks Phó͘-cha Tē-he̍k

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Matanuska-Susitna Kūn, Fairbanks North Star Kūn, Yukon–Koyukuk Phó͘-cha Tē-he̍k, Valdez–Cordova Phó͘-cha Tē-he̍k, Denali Kūn.

Prince of Wales–Hyder Phó͘-cha Tē-he̍k

Wales Chhin-ông – Hyder Phó͘-cha Tē-he̍k sī Bí-kok Alaska chiu ê phó͘-cha tē-he̍k, ū jîn-kháu 5786. Chit kūn goân-lâi tī 2008 nî chìn-chêng sī kiò Wales Chhin-ông – Gōa Ketchikan Phó͘-cha Tē-he̍k Prince of Wales-Outer Ketchikan Census Area, āu-lâi tōa-hūn thó͘-tē kái sio̍k Ketchikan Gateway Kūn koán-lí, pēng-chhiá kái-miâ.

Tē-lí

Chia sī kài-siāu tē-lí kho-ha̍k, nā koan-hē hong-súi ê ì-sù, khòaⁿ tē-lí kham-û. Tē-lí ia̍h sī tē-lí-ha̍k sī chi̍t mn̂g ha̍k-būn, choan-bûn gián-kiù Tē-kiû téng iû-kî tē-piáu ê sèng-chit, oa̍h-mi̍h ê khiā-khí chêng-hêng, ia̍h sī kok chióng ê hiān-siōng. Tē-lí gián-kiù ū 4 khoán chú-iàu ê thôan-thóng, pau-koat tùi chū-jiân kap jîn-bûn hiān-siōng ê khong-kan hun-sek, khu-he̍k gián-kiù, lâng kap thó͘-tē ê koan-hē, kap tē-kiû kho-ha̍k. Tē-lí-ha̍k ē-sài hun chò nn̄g-ê toā hun-ki, tio̍h sī chū-jiân tē-lí-ha̍k kap jîn-bûn tē-lí-ha̍k.

                                     

Kusilvak Phó͘-cha Tē-he̍k

Hêng-chèng-khu ê miâ goân-lâi sī Wade Hampton Phó͘-cha Tē-he̍k, tùi Wade Hampton III só͘ hō, in-ūi khó-lū tùi Alaska lâi kóng bô tāi-piáu-sèng, mā in-ūi Wade Hampton sī lō͘-lē-chú, 2015 nî 7 goe̍h sî kái sin miâ. "Kusilvak" sī khu lāi siāng koân ê soaⁿ.

                                     

Tē 9 he̍k-chheⁿ

Tē 9 he̍k-chheⁿ sī 1 lia̍p tī goā Thài-iông-hē ê toā peng he̍k-chheⁿ ê sió-miâ, tī 2016 nî 1 goe̍h hō͘ California lí-kang ha̍k-īⁿ bēng-miâ ê.