ⓘ Tāi-lio̍k

Tāi-lio̍k

Tē-lí-ha̍k ê tāi-lio̍k chí tē-kiû ê tōa tè tē. It-poaⁿ lâi kóng, 1 ê tāi-lio̍k tio̍h ū tōa ê bīn-chek, tē èng-kai tī chúi-bīn téng-koân, piⁿ-kài ài ū tē-lí siōng ê ì-gī. In-ūi bô kāng bûn-hoà, ha̍k-kho ū bô kāng-khoán ê phiau-chún, tàu-té ū kúi ê tāi-lio̍k pēng bô it-tēng. Ū lâng jīn-ûi ke̍k-ke ū 4~5 tè tāi-lio̍k; siōng phó -phiàn ê sò -bo̍k sī 6~7 ê. Siōng tōa ê cheng-gī khan-sia̍p tio̍h Europa/A-chiu kap Pak-bí-chiu/Lâm-bí-chiu. Khó-pí kóng, Europa kap A-chiu tiāⁿ-tiāⁿ hō lâng tòng-chò 1 ê Euro-a-chiu Eurasia. Lâm, pak Bí-chiu mā ū lâng jīn-ûi lóng sī kāng-ê Bí-chiu tāi-lio̍k. Hái-tó it- ...

Au-A Tāi-lio̍k

Au-A Tāi-lio̍k sī Au-chiu kap A-chiu ê ha̍p-chheng. Au-A Tāi-lio̍k ê chóng bīn-chek 5473.8 pêng-hong kong-lí, tī tē-lí-ha̍k sī tē-kiû piáu-bīn siōng-tōa ê tāi-lio̍k. Au-chiu kap A-chiu ê ōe-hun sī siā-hōe-ha̍k ê jîn-bûn le̍k-sú ê su-kiû. Ùi pán-khoài kò͘-chō lâi khòaⁿ, Au-A Tāi-lio̍k sī iû Au-A Pán-khoài, Ìn-tō͘ Pán-khoài, A-la-pek Pán-khoài kap Pak Bí-chiu Pán-khoài lâi kiōng-tông chó͘-sêng.

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k sī Tē-kiû siāng lâm-hong ê tāi-lio̍k. Lâm-ke̍k tiàm-tī hia. Lâm-ke̍k-iûⁿ pau tī goā-kháu. kā i pun chò 2 pêng. Che sī Tē-kiû bīn-téng siāng koâⁿ, siāng ta, hong siāng thàu, pêng-kin hái-poa̍t siāng koân ê só͘-chāi. 98% ê lio̍k-tē khàm peng. Bīn-chek ū 1400 bān km² khoah, sī tē 5 toā ê tāi-lio̍k. Bô kò͘-tēng ê jîn-ke tiàm hia khiā-khí. Kan-taⁿ sek-èng tong-tē khì-hāu ê si̍t-bu̍t kiau tōng-bu̍t ū-hoat-tō͘ seng-chûn, pau-koah khiā-gô, sò͘-pah-chióng.

Tāi-lio̍k Hōe-gī

Tāi-lio̍k Hōe-gī he̍k-chiá Tāi-lio̍k Gī-hōe sī Pak Bí-chiu Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē tī 1774 nî chì 1789 nî nî-kan chó͘-sêng ê liân-ha̍p hōe-gī. Tāi-lio̍k Hōe-gī sī lo̍h-bóe Bí-kok Kok-hōe ê chiân-sin.

A-chiu tāi-lio̍k

A-chiu tāi-lio̍k sī Au-a Tāi-lio̍k tang-pêng sio̍k A-chiu ê pō͘-hūn, kap Au-chiu tāi-lio̍k chi kan í Ural Soaⁿ-me̍h sio keh. Lâm-pêng kap Hui-chiu tāi-lio̍k sī keh tī Suez tē-kiap. Pún tāi-lio̍k sì-ûi ū Thài-pêng-iûⁿ, Pak-ke̍k-hái, Tē-tiong-hái, O͘-hái, Âng-hái, Bering Hái, Tang Tiong-kok Hái, N̂g-hái, Ji̍t-pún-hái, A-la-peh Hái téng hái-iûⁿ.

Kū Tāi-lio̍k

Kū Tāi-lio̍k chí 15 sè-kí, Columbus iáu-boē khui-phâng thàm-hiám chêng, Au-chiu-lâng chai-iáⁿ ū chûn-chāi ê Tē-kiû, pau-koat Au-chiu, A-chiu, Hui-chiu tāi-lio̍k í-ki̍p hù-kīn ê tó-sū. Chit-ê bêng-sû tùi-èng Sin Tāi-lio̍k, chiū-sī Bí-chiu hām Australasia.

Tiong-kok tāi-lio̍k

Tiong-kok tāi-lio̍k, tī Tâi-oân iā kiò choè Tn̂g-soaⁿ, chí Hiong-káng kap Ò-mn̂g í-gōa Tiong-kok/Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g, kap Má-chó͘. Tn̂g-soaⁿ sī ùi Tiong-kok chhian-sóa kàu kî-thaⁿ kok-ka ê kiâu-bîn hām in ê kiáⁿ-sun kòan-sì ēng lâi kiò Tiong-kok ê thé-hō. Chit-ê thé-hō tī Tâi-ôan kap Tang-lâm-a siōng-chia̍p thiaⁿ-tio̍h. Tông-tiâu 唐朝 sī Tiong-kok le̍k-sú-siōng ê chi̍t ê chiâⁿ kiông chiâⁿ lè-táu ê tiâu-tāi. Só͘-í āu--lâi tiāⁿ-tiāⁿ kap" Hàn 漢” chò-hóe hō͘ lâng the̍h lâi tòng-chò Tiong-kok ê thé-hō. Tn̂ ...

Bêng Si̍t-lio̍k

Bêng Si̍t-lio̍k sī Tiong-kok Bêng-tiâu le̍k-tāi koaⁿ-siu ê pian-liân-thé le̍k-sú-chheh, sī gián-kiù Bêng-tiâu le̍k-sú ê ki-pún tián-che̍k. Bêng Si̍t-lio̍k kì-chài tio̍h ùi Bêng Thài-chó͘ Chu Goân-chiong kàu Bêng Hi-chong Chu Iû-kàu lóng-chóng 13 tāi ê tāi-chì. Kî-tiong, Kiàn-bûn kap Kéng-thài 2 tāi ê lōe-iông hun-pia̍t siá tī-leh Thài-chó͘ Si̍t-lio̍k kap Eng-chong Si̍t-lio̍k lāi-té. Bêng Si̍t-lio̍k lóng-chóng ū 13 phō, 2909 koàn, 1600-goā-bān hàn-jī.

Au-chiu

Au-lô-pa, phó͘-thong kóng Au-chiu, mā ū kì O͘-lô-pa ia̍h O͘-ló͘-pà, sī tī A-sè-a sai-pêng ê tāi-lio̍k, mā ē-sái kóng sī Au-A Tāi-lio̍k ê sai-pêng pō͘-hūn. Au-chiu tī Pak-ke̍k-iûⁿ ê lâm-hong; sai-hong ū Tāi-se-iûⁿ, lâm-hong ū Tē-tiong-hái, O͘-hái. Tang-hong ū Ural-soaⁿ. Bīn-chek sī tē-2-sè ê, ū 10.400.000 km², pí Ò-chiu khah tōa--tām-po̍h-á. Jîn-kháu pí A-chiu, Hui-chiu khah chió, liōng-kî-iok ū 666.498.000 lâng 2001 nî. Che chha-put-to sī sè-kài jîn-kháu ê 7 hun chi 1. Au-chiu kok-ka tōa-pō͘-hūn sī Au-chiu Phêng-gī-hoē Council of Europe ê hōe-oân, kan-na Belarus, Vaticano, Kazakhstan, Mona ...

Bí-chiu

A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Bí-chiu, sī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan ê tāi-lio̍k, it-poaⁿ hun-chò Pak Bí-chiu kap Lâm Bí-chiu. Se Ìn-tō ê tó-sū, Chheⁿ-tē it-poaⁿ mā pau-koat chāi-lāi. Peng-tó in-ūi le̍k-sú, bûn-hòa ê in-sò, bô sǹg chāi-lāi. Europa kok-ka chheng-ho Bí-chiu chò "Sin Tāi-lio̍k". Bí-chiu mā hō -chò Se Poàn-kiû. Latin Bí-chiu Anglo Bí-ch

Hui-chiu

"Africa" choán lâi chia, koan-hē Kó͘ Lô-má séng-hūn, chhián khòaⁿ Africa Lô-má hêng-séng. A-hui-lī-ka, phó͘-thong kán-lio̍k kóng Hui-chiu. Bô-lūn sī bīn-chek a̍h-sī jîn-kháu, Hui-chiu sī sè-kài tē-2-tōa ê tāi-lio̍k, kan-na A-chiu koh khah tōa.

Lâm Bí-chiu

Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k tī Thài-pêng-iûⁿ, Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Hō chhiah-tō chhiat chò 2 pêng, khah tōa-pêng tī Lâm Poàⁿ-kiû. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Lâm Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō -hūn. Lâm Bí-chiu pau-koah hù-kīn ê tó-sū; in tōa-pō -hūn iū tāi-lio̍k téng-koân ê kok-ka koán-hat. Carib-hái ê hái-tó sio̍k-î Pak Bí-chiu. Carib-hái hái-kîⁿ ê Lâm-bí kok-ka oân-ná hō -chò Carib Lâm Bí-chiu. Bīn-chek pâi tē-4-ūi. Jîn-kháu pâi tē-5-ūi. Pa-se Brasil bô-lūn sī bīn-chek a̍h sī jîn-kháu lóng pâi tī chit chiu tē-1-ūi. Latin Bí-chiu chí Tiong-lâm Bí-chiu chú-iàu ...

Pak Bí-chiu

Pak Bí-chiu tāi-lio̍k tī pak Thài-pêng-iûⁿ, pak Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Pak-hong ū Pak-ke̍k-iûⁿ, lâm-hong ū Caribe-hái. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Pak Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō -hūn. Tiong Bí-chiu it-poaⁿ jīn-ûi sī Pak Bí-chiu ê siāng lâm-pêng tē-tài. Bīn-chek pâi tē-3-ūi 24.230.000 km2; jîn-kháu tī 2001 nî pâi tē-4-ūi. Anglo Bí-chiu chí Bí-kok, Canada téng-téng ê Bí-chiu Eng-gí kok-ka.

Tāi-iûⁿ-chiu

Tāi-iûⁿ-chiu chí Thài-pêng-iûⁿ ê hái-tó, ū kúi-nā-chióng ì-sù. Che siāng chió pau-koah Polynesia, Melanesia kap Micronesia chit 3 chó tó-sū. Ū-sî oân-ná pau-koah Ò-chiu chit ê tāi-lio̍k he̍k-chiá Má-lâi kûn-tó. Tāi-iûⁿ-chiu mā sī seng-thài-ha̍k jīn-tēng ê 8 ê seng-thài-khu ecozones chi it. Tāi-iûⁿ-chiu seng-thài-khu pau-koah Micronesia, Fiji, New Zealand í-gōa ê Polynesia.

北美洲

北美洲東南方的一寡仔島嶼號做加勒比Carib領域、西印度West Indies抑是安地列斯Antilles: 聖文森佮格瑞那丁Saint Vincent and Grenadines 海地Haiti 納弗沙島Navassa Island美國領土 多米尼克Dominica 下地國Nederland安地列斯Antilles 安圭拉Anguilla聯合王國的依賴地 美國維爾京群島Virgin Is.美國領土 多明尼加共和國Dominican Republic 馬丁尼克Martinique)法國的海外省département) 波多黎各Puerto Rico美國自治區 阿魯巴Aruba 屬於下地國Nederland) 格瑞那達Grenada 蒙瑟拉特Montserrat聯合王國的依賴地 千里達佮托貝哥Trinidad and Tobago 開曼群島Cayman Is.聯合王國的依賴地 不列顛維爾京群島Britain Virgin Is.聯合王國的依賴地 ...

                                     

Lio̍k-iáⁿ-tòa

Lio̍k-iáⁿ-toà sī kì-lio̍k iáⁿ-siōng kap siaⁿ-im ê chû-sèng toà, ka-iōng ê lio̍k-iáⁿ-toà it-poaⁿ sī pau-chong chò khah-tòa hêng-sek. Tī 1970 nî-tāi kàu 1990 nî-tāi kî-kan, lio̍k-iáⁿ-toà sī chin liû-hêng ê lio̍k-pàng-iáⁿ hong-sek, tang-tiong VHS te̍k-pia̍t phó͘-phiàn, lēng-gōa koh chē-chē khoán-sek, pí-lūn Betamax. Tī Tâi-oân-oē, ū-sî ē kā āu-lâi ê kng-ha̍k tia̍p-phìⁿ VCD, DVD mā kiò chò "lio̍k-iáⁿ-toà".

                                     

Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe

Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe, kán-chheng Lio̍k-úi-hōe, sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú teh chhú-lí kap hū-chek Lióng-hōaⁿ sū-bū ê hêng-chèng ko-koan. Lio̍k-úi-hōe hām Tiong-kok ê Kok-tâi-pān tùi-èng. Lio̍k-úi-hōe tī 1991 nî 1 goe̍h sêng-li̍p.

                                     

南極大陸

南極大陸 是地球上南方的大陸,南極踮佇遐,南極洋包佇外口, 共伊分做2爿,這是地球面頂上寒、上焦、風上透,平均海拔上懸的所在,98%的陸地崁冰,面積有1400萬平方公里,是第5大的大陸,無固定的人家踮遐徛起,干焦適應凍地氣候的植物交動物有法度生存,包括徛鵝、海狗、地衣 佮數百種藻。

                                     

南美洲

法國圭亞那 法國的海外省département) 南喬治島Georgia佮南三明治Sandwich群島聯合王國管轄;阿根廷欲挃 馬維納群島Islas Malvinas/福克蘭群島Falkland Islands 聯合王國管轄;阿根廷欲挃

                                     

大洋洲

毋是予大洋州國家統治的政治單位: 夏威夷Hawaii 美國的洲 關島Guahan 美國的領土 美國薩摩亞Samoa 美國的領土 新喀里多尼亞New Caledonia 卡納克Kanaky); 法國) 北馬里亞納群島Northern Mariana Islands 美國的自治地commenwealth) 法國玻里尼西亞French Polynesia法國 瓦利斯佮福杜納Wallis and Futuna法國 皮特肯Pitcairn Is. 聯合王國的依賴地 復活節島Pascua拉帕努伊Rapa Nui;智利Chile的省)

                                     

大陸

六大陸:非洲、南極大陸、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐亞洲、北美洲、南美洲 五大陸:非洲、美洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、南極大陸、歐亞洲 七大陸:非洲、南極大陸、亞洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐洲Europa、北美洲、南美洲 六大陸:非洲、美洲、南極大陸、亞洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐洲Europa 四大陸:美洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、南極大陸、歐非亞