ⓘ Tó-sū

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, he̍k-chiá Phêⁿ-ô͘ Lia̍t-tó, sī tī Tâi-oân Hái-kiap téng ê chi̍t tīn kûn-tó. Tang-pêng bīn 50 kong-lí sī Tâi-oân-tó, sai-pêng bīn 140 kong-lí sī Au-A Tāi-lio̍k. Kûn-tó lóng-chóng ū 90-ê tōa-tōa-sè-sè ê tó-sū, chóng biān-chek tāi-iok 128 pêng-hong kong-lí. Choân-kéng lē-sio̍k tī Phêⁿ-ô͘-koān koán-hat, sī Tâi-oân ê tē-it tōa lī-tó.

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ iah sī Ko-hiông Sū-kiāⁿ sī 1979 nî 12 go̍eh chhe 10 hoat-seng tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chèng-tī sū-kiāⁿ.

Okinawa Tó

Okinawa Tó he̍k Okinawa pún-tó, sī Liû-kiû Kûn-tó Okinawa Kûn-tó ê chi̍t lia̍p tó-sū, iā sī Liû-kiû Kûn-tó biān-chek siōng-tōa ê tó-sū.

Hiong-káng-tó

Hiong-káng-tó sī Hiong-káng chú-iàu ê tó-sū, bīn-chek 78.4 km 2, sī Hiong-káng ê siong-gia̍p-khu, chham Kiú-liông chi-kan ū Victoria Káng. Hiong-káng-tó hun 4-ê khu, Tiong Se Khu, Wan Chai Khu, Tang Khu, Lâm Khu

Borneo

Borneo sī sè-kài tē 3 tōa tó, bīn-chek lóng-chóng ū 743330 km², tē-lí-siōng sio̍k-tī Tang-lâm-a. Borneo tiàm-tī Má-lâi lia̍t-tó kap Ìn-nî ê tiong-ng. Chèng-tī-siōng pun-chò Ìn-nî, Má-lâi-se-a, kap Brunei 3-kok ê léng-thó͘.

Caroline Kûn-tó

Caroline Kûn-tó tī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘, Sin Guinea ê pak-pêng. Kûn-tó tōa-hūn sio̍k Micronesia Liân-pang, chi̍t pō͘-hūn sī Palau.

                                     

Tó-sū Thiⁿ Kng

Tó-sū Thiⁿ-kng sī Tâi-oân im-ga̍k thoân-thé Bia̍t-hóe-khì Ga̍k-thoân ūi-tio̍h Thài-iông-hoe Ha̍k-ūn só͘ chhòng-chok ê Tâi-oân-koa chok-phín. Āu-lâi, FIRE EX. koh kā chit siú koa-khek ê pán-koân thê-kiong hō ha̍k-seng chū-iû sú-iōng; ha̍k-seng mā kā Tó-sū Thiⁿ Kng hoan-e̍k chò Hoâ-gí, Eng-gí kah Ji̍t-gí 3 khoán pán-pún. Tī 2015 nî 6 goe̍h 27 ji̍t, chit siú koa ê iô-kún-pán tit-tio̍h Tē 26 Kài Kim-khek-chióng 金曲獎--ê Choè-ka Nî-tō͘ Koa-khek Chióng.

                                     

Lalu Tó

Lalu Tó sī Tâi-oân Ji̍t-goa̍t-thâm tiong ê 1 ê sió-tó. Í-chá sī Thao-cho̍k-lâng khiā-khí ê 1 ê só -chāi, mā sī in ê chó -lêng Paclan ê só -chāi. Lalu-tó tī Chheng-tiâu sî-tāi mā hō͘-chò Chu-á-sū 珠仔嶼, Chu-á-soaⁿ; 19 sè-kí ê Eng-bûn bûn-hiàn hoan-e̍k chò Pearl Islet. Ji̍t-pún sî-tāi kái miâ chò Tamasima Gio̍k-tó. Chiàn-āu Tiong-hôa Bîn-kok koh kā kái chò Kong-hôa-tó 光華島. 1999 nî 921 Tōa Tē-tāng hoat-seng liáu-āu, kái tńg khì goân-miâ, hàn-jī siá 拉魯島.

                                     

Baffin Tó

Baffin Tó sī Canada pak-pō ê tó-sū, sio̍k-tī Nunavut léng-thó. I ê bīn-chek ū 507.451 pêng-hong kong-lí, sī Canada thōng toā ê tó-sū, choân sè-kài pâi tē-5 toā. Baffin Tó 2004-nî ê jîn-kháu ū 11.000 lâng. Nunavut ê hú-siâⁿ Iqaluit tiàm tī tó ê lâm-hoāⁿ.

                                     

Breton Hái-phīⁿ Tó

Breton Hái-phīⁿ Tó sī Pak-bí-chiu Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ ê chi̍t-ê tó-sū. Phó -thong-sî kan-taⁿ kóng Breton Hái-phīⁿ niā-tiāⁿ. I sio̍k-tī Canada Nova Scotia Séng, kap Nova Scotia pún-thó tiong-ng hō Canso Hái-kiap keh--khui.

                                     

Edward Ông-chú Tó

Edward Ông-chú Tó sī Canada bīn-chek thōng sè, lâng mā thōng chió ê séng. I sī tiàm tī Saint Lawrence Hái-oan ê tó-sū, tī Nova Scotia ê pak-pêng kap New Brunswick ê tang-pêng. Edward Ông-chú Tó ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Charlottetown.

                                     

Galápagos Kûn-tó

Galápagos Kûn-tó sī 1-cho͘ tī Thài-pêng-iûⁿ ê kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu sai-hōaⁿ iok-lio̍k 1.000 km hn̄g, chèng-tī-siōng sio̍k-î Ecuador koán-hat. Kûn-tó pau-koah 13-lia̍p hóe-soaⁿ-tó kap kî-thaⁿ khah sè ê sió-tó. Hiah-ê hóe-soaⁿ iáu ū oa̍h-tōng. Galápagos Kûn-tó in-ūi Charles Darwin ê chìn-hòa-lūn tōa chhut-miâ.

                                     

Guam

Chóng-thóng: Barack Obama Thong-iōng gí-giân: Ji̍t-gí, Tagalog-gí Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gí, Chamoru-gí 163.941 2003 nî Hú-siâⁿ: Hagåtña Bi̍t-tō͘: 299/km² Jîn-kháu Siú-tiúⁿ governor: Felix Perez Camacho Bīn-chek: 549 km² pâi tē-202-ūi

                                     

Norfolk-tó

2.128 2008 Jîn-kháu Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Burnt Pine Ông: Elizabeth II Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gú Bīn-chek: 34.6 km² Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ Chief Minister: Andre Neville Nobbs Hêng-chèng-koaⁿ Administrator: Owen Walsh Bi̍t-tō͘: 61.1/km² Hú-siâⁿ: Kingston

                                     

Oahu

Oʻahu, sī Hawaiʻi ê tē 3 tōa tó-sū, mā sī jîn-kháu siāng chē ê chi̍t-ê, Hawaiʻi siú-to͘ Honolulu tio̍h tī i-ê lâm-pêng hái-hoāⁿ.

                                     

O͘-khiu-hiong

O͘-khiu-hiong sī Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng ê chi̍t-ê hiong, tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Phô͘-chhân-chhī Bî-chiu-tó ê tùi-bīn, kin-á-ji̍t iû Kim-mn̂g-koān tāi-kóan.