ⓘ Lâng-miâ

Lâng-miâ-lio̍k

Lâng-miâ-lio̍k sī kì lâng-miâ kiam jîn-bu̍t chu-liāu ê chham-khó-chheh, it-poaⁿ sī siu it-tēng hoān-ûi ê kûn-thé, lāi-té ê lâng sī koan-hē mó͘-mih sū-gia̍p ê lâng, bô it-tēng sī thong-lâng-chai ê jîn-bu̍t.

Oa̍t-lâm lâng-miâ

Oa̍t-lâm siāng toā ê sèⁿ sī Nguyễn 阮 téng-téng. Sèⁿ tī lâng miâ lāi-té sī pâi tī siāng thâu-chêng.

Hàn-miâ

Hàn-miâ, he̍k-chiá Tông-miâ, Tiong-bûn-miâ, kiap-gī-siōng sī teh kóng Hàn-cho̍k ia̍h bô͘-hóng hàn-cho̍k ê hō-miâ hong-sek só͘ hō chhut-lâi ê lâng-miâ, pí-lūn Tiâu-sián-cho̍k kap Oa̍t-lâm-lâng ê miâ-jī; kóng-gī-siōng hâm-kài tio̍h ji̍t-pún-lâng ēng Hàn-jī hō ê miâ-jī.

Tan-miâ

Tan-miâ sī kóng hông chai-iáⁿ tan-to̍k hō-miâ ê lâng. Ū chi̍t kóa le̍k-sú jîn-bu̍t ka-ta i-ê tan-miâ ū lâu--lo̍h-lâi thang hō͘ kin-sè chai-iáⁿ.

Jîn-bîn hō-miâ

Jîn-bîn hō-miâ sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi chū-bîn ia̍h sī chhut-sin-chiá ê chheng-ho͘. Tī Ho̍h-ló-ōe it-poaⁿ sī kán-tan kā tē-hō-miâ ka-chiūⁿ" lâng”, phì-jû" Ji̍t-pún-lâng”," Tâi-tang-lâng” tiō sī Ji̍t-pún kap Tâi-tang jîn-bîn ê chheng-ho͘. Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha giân-gí, pí-lūn Eng-gí, in-ūi pún-sin khut-chiat-gí ê te̍k-sek, koh saⁿ-lām kúi-a khoán bô-kâng le̍k-sú pōe-kéng ê sip-koàn. In tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, chhin-chhiūⁿ hō China Tiong-kok ê lâng sī Chinese, hō Seoul ê lâng sī Seoulite. Tī Eng-gí ū chi̍t-ê sin chhòng ê jī demonym ì-sù:" jîn-bîn” +" hō-miâ”, choân-bûn piáu ...

Tē-hō-miâ

Tē-hō-miâ iah-sī tē-miâ sī chi̍t ê tē-khu--ê miâ, thang hoan-éng tē-hng--ê tē-lí, bîn-cho̍k kap le̍k-sú. Pí-lūn Tâi-oân--ê Pak-káng-tìn--ê "Pak-káng", chí kó͘-chá káng-kháu Pùn-káng --ê pak-pêng. Giân-kiù tē-miâ--ê kiò "Tē-miâ-ha̍k".

Ha̍k-miâ

Seng-bu̍t kho-ha̍k iōng 1 thò ha̍k-miâ hē-thóng lâi hō seng-bu̍t bu̍t-chéng ê miâ. Siāng ki-pún ê hē-thóng hō-chò siang-bêng-hoat. Chit-ê hē-thóng kin-kù Au-chiu ha̍k-kài ê thoân-thóng iōng La-teng-bûn hō-miâ. Múi-1-ê miâ ū 2-ê pō -hūn: sio̍k kap chéng. Sio̍k thâu-chêng jī tiāⁿ-tio̍h tōa-siá; chéng oân-choân sió-siá. Khó-pí kóng lâng kiò Homo sapiens: Thoân-thóng ha̍k-su̍t keh-sek sī iōng chhu-thé ia̍h-sī ka té-sòaⁿ Homo sapiens piáu-sī. Nā-chún bu̍t-chéng lóng kāng 1-ê sio̍k, ūi beh phiah-bián têng-ho̍k, ē-sái kan-taⁿ lia̍h sio̍k ê thâu-chêng jī chò sok-siá H. sapiens. Sui-jiân hō miâ ê h ...

Miâ-goân

Miâ-goân sī kóng chi̍t-ê jîn-bu̍t, só͘-chāi, ia̍h sī kî-tha mi̍h-kiāⁿ, sī bó͘ lâng ia̍h bó͘ mi̍h hō-miâ ê lâi-goán. Pí-lūn nā Ô͘ Chì-bêng Chhī ê miâ-goân, sī Ô͘ Chì-bêng.

O͘-miâ-toaⁿ

Chèng-tī-siōng só kóng ê o -miâ-toaⁿ sī 1 khoán miâ-toaⁿ téng-thâu lia̍t chhut koân-lī siū hān-chè ê chi̍t-kóa-á lâng a̍h-sī cho -chit. Chia ê lâng bē-tit-thang hiáng-siū bó -chióng koân-lī, ho̍k-bū, a̍h-sī tit-tio̍h chū-iû hêng-tōng ê hí-khó. Bí-kok Chiòng-gī-īⁿ ê Hui-Bí Oa̍h-tōng Úi-oân-hōe HUAC bat siat 1 ê o -miâ-toaⁿ hō -chò Hollywood Ten, lia̍t chhut in jīn-ûi sī Kiōng-sán-tóng tóng-oân ê chó-phài kha-pún-ka, tì-tio̍h in chhoē bô thâu-lō. Kok-bîn-tóng léng-tō ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú mā bat chó -gāi chi̍t-kóa hoán-tùi-phài jîn-sū tńg Tâi-oân a̍h sī khì hia pài-hóng. Chit ê miâ-to ...

Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hòa

Tē-hō-miâ ê bûn-ngá-hoà sī lâng hō tē-hō-miâ ê sî chi̍t khoán hong-sek. Tī Tang-iûⁿ ê bûn-hòa tiāⁿ ūi tio̍h kā tē-hō-miâ piàn khah bûn-ngá, siám-pī bô hó-thiaⁿ ê kâng-im iōng-gí, ia̍h sī kiám-chió tē-hō-miâ lāi-bīn bô si̍t-chè ì-sù ê im-chiat lâi kái miâ. Pí-lūn-kóng, bô ài Pak-kiaⁿ-oē tē-hō-miâ tang-tiong ê "er" 兒 IPA:; he̍k-chiá sī bô ēng3 Tâi-oân-oē ê "á", chhan-chhiūⁿ kā "Thô-á-hn̂g" 桃仔園 kái chò "Thô-hn̂g" 桃園. Mā ū chi̍t khoán sī koaⁿ-hú kā tē-miâ ê chi̍t kóa Hàn-jī thè-oāⁿ chò pa̍t jī, kái-piàn chiàu kò-pia̍t Hàn-jī ké-soeh ê ì-sù, pí-lūn kā "Táⁿ-káu" 打狗 kái "Táⁿ-kó͘" 打鼓. Tī ...

Pē-miâ

Pē-miâ sī kin-kù pē ê miâ hō--ê lâng-miâ. Kin-kù a-bú ê miâ hō--ê kiò chò bó-miâ. Tī chē-chē só͘-chāi, pē-miâ phēng sèⁿ khah chá tī-teh. Au-chiu lâi kóng, hiān-chú-sî iáu ū Peng-tē-lâng teh iōng pē-miâ; ū sèⁿ ê lâng bô chē. Chhiūⁿ kóng Pétur Marteinsson ê hāu-seⁿ ê boé-miâ last name hō Pétursson ì-sù sī "Pétur ê hāu-seⁿ". Chin chē Eng-gí, Se-pan-gâ-gí, Pak-au, Celt, Slav ê sèⁿ goân-thâu sī pē-miâ, chhiūⁿ kóng Eng-gí Wilson William ê hāu-seⁿ, Se-pan-gâ-gí Fernández Fernando ê, Pak-au Carlsson Carl ê hāu-seⁿ, Cymru-gí Powell ap Hywel, Hywel ê hāu-seⁿ, Milošević Miloš ê hāu-seⁿ.

Bêng-phìⁿ

Bêng-phìⁿ, Tâi-gí mā kóng mé-sih, sī phiau-sī kô-jîn miâ-jī kap só͘ sio̍k cho͘-chit, kong-si tan-ūi kap liân-lo̍k hong-hoat ê khah-phìⁿ, tiāⁿ ēng tī siong-bū kau-kiat tiûⁿ-ha̍p.

Charles

Charles sī 1-ê Se-kok ta-po͘ miâ, sī German lâng ê miâ Karl ê Hoat-gí pán-pún, tī goân Hoat-gí ê ho͘-im sī / ʃaʁl /. Eng-kok-lâng mā tiāⁿ hō chit-ê miâ, Eng-gí tha̍k / tʃɑːlz /.

Pí-tek (hō-miâ)

Pí-tek sī chi̍t-ê ta-po͘ hō-miâ, lâi-goân sī Hi-lia̍p-gí ê petros, goân ì-sù sī "chio̍h-thâu", hit jī mā keng-kòe petra thoân khì pa̍t-ê giân-gí, pí-lūn Eng-gí kóng Peter.

Suleiman

Suleiman sī tùi A-la-pek-gí hō-miâ Sulaymān / Silimān ê chi̍t khoán choán-jī, lēng-gōa iáu ū Sulaiman, Soliman, Sulayman, Suleyman téng chē khoán ê hêng-sek. Chit-ê miâ ū "iú sìn-sim ê lâng" ê ì-sù, pún-sin koh sī Só͘-lô-bûn ê chi̍t-ê piàn khoán.

                                     

Angle lâng

Angle lâng sī German lâng lāi-bīn seng-oa̍h tī hō͘ Lô-má sî-kî Britain ê chi̍t pō͘. In tī Eng-lân kiàn-li̍p khí chē-ê ông-kok, in pún-sin to̍h sī Eng-lân ê Eng-gí-miâ England chit jī hō-miâ ê gí-goân.

                                     

Akuma-tyan

Akuma-tyan sī Ji̍t-pún hoat-seng pē-bú bô sek-tong miâ siū-tio̍h hêng-chèng kī-cho̍at, jiá thoân-pò͘ mûi-thé koan-chù ê sū-kiāⁿ.

                                     

Nisbah

Nisbah sī A-la-pek hō-miâ lāi-bīn chi̍t khoán hêng-iông-sû, chí-tēng chi̍t-ê lâng chhut-sin ê só͘-chāi, pō͘-cho̍k ê koan-hē, he̍k-chiá sī chó͘-sian, chiap tī hō-miâ ê āu-piah, ū-sî koh ka-chiūⁿ jī-bóe -iyy. Nisbah āu--lâi ia̍h thoân kòe Thó͘-ní-kî, Pho-su kap Urdu téng bîn-cho̍k ê giân-gí.

                                     

Peter (hō-miâ)

Peter sī chi̍t-ê chú-iàu tī Eng-gí, Hô-lân-gí, Tek-gí leh ēng ê lâng-miâ. Ē-khah khai-lia̍t--ê sī chiàu Peter tàu-jī ín-iōng ê miâ, nā tī koh giân-gí chāi-lâi-sek--ê, chhiáⁿ tī Pí-tek chhōe tàu-jī tùi-tâng ê piàn-hêng.