ⓘ Jîn-seng

Kok-lāi chóng seng-sán

Kok-lāi chóng seng-sán, he̍k-chiá kóng kok-lāi seng-sán chóng-gia̍h, sī chi̍t-ê kok-ka he̍k-chiá tē-khu tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, só͘-ū châi-hoè kap ho̍k-bū ê choè-āu seng-sán chóng kè-ta̍t. Nā ēng jîn-kháu sò͘-bo̍k lâi tû kok-lāi chóng seng-sán, tio̍h sī pêng-kin múi lâng tī kok-lāi ê seng-sán, Eng-gí it-poaⁿ sia chò GDP per capita. Kok-lāi chóng seng-sán sī chóng-thé-keng-chè-ha̍k siōng chin chia̍p sú-iōng ê thóng-kè, mā sǹg sī chi̍t khoán kok-ka ê ki-pún chu-liāu.

Seng-chō

Seng-chō, tī thian-bûn-ha̍k lāi-bīn, sī chí thiⁿ-téng sio-oá ê chi̍t-tui chheⁿ ê thóng-cheng. Kin-á-ji̍t thian-bûn-ha̍k chiong thiⁿ-téng ê chheⁿ pun chò 88 seng-chō.

Gín-á

Gín-á / gín-á-lâng su-bīn-gí siá-chò jî-tông, sī chí hoat-lu̍t siōng iáu-bē sêng-liân, ia̍h-sī seng-lí siōng iáu-bē tńg-tōa-lâng ê lâng. Gín-á sī tōa-lâng ê tò-péng-sû, tùi sī-tōa-lâng lâi kóng, i ê sī-sè put-koán kúi hoè lóng sī gín-á.

                                     

Kam-bī Jîn-seng

Kam-bī Jîn-seng sī Tâi-oân Sam-lip Tâi-oân Tâi tī Tâi-oân Piau-chún-sî Lé-pài-it kah Lé-pài-gō͘ àm-sî 20:00 pò͘-chhut ê Hiong‑thó-kio̍k. Sam-lip Tâi-oân Tâi Kuaⁿ‑hong-bāng‑chām.