ⓘ Piau-chún

Piau-chún-gí

Piau-chún-gí, mā hō-chò piau-chún hong-giân, sī chi̍t chióng giân-gí ê chèng-kui, ēng chèng-kui ê gí-hoat kap chèng-kui ê hoat-im. Tī kong-khai ê tiûⁿ-ha̍p kóng-ōe, thong-siông ē sú-iōng piau-chún-gí, in-ūi chi̍t-kóa gōa-tē lâng m̄-bat chāi-tē ê hong-giân. Keng-kòe piau-chún-hòa ê hong-giân chiū-sī piau-chún-gí, hām jīm-hô tē-khu hong-giân bô-kāng.

Piau-chún chōng-hóng

Piau-chún chōng-hóng sī ūi-tio̍h beh pí-kàu si̍t-giām sò͘-kì só͘ kiàn-li̍p ê piau-chún. Siōng it-poaⁿ-ê piau-chún sī Kok-chè sûn-chhùi kah èng-iōng hòa-ha̍k liân-bêng kah Kok-ka piau-chún ki-su̍t gián-kiù-só͘ só͘ sóan-iōng ê piau-chún. Tī hòa-ha̍k ê léng-he̍k, IUPAC chè-tēng Piau-chún un-tō͘ kah ap-le̍k Standard temperature and pressure, STP sī tī un-tō͘ 273.15 K 0 °C, 32 °F kah cho̍at-tùi ap-le̍k 100.00 kPa.

Ji̍t-pún piau-chún-sî

Ji̍t-pún piau-chún-sî sī Ji̍t-pún só͘ chhái-iōng ê piau-chún sî-kan; pí UTC kín 9 tiám-cheng, iā chiū sī UTC+9. JST kap Hân-kok piau-chún-sî sī kāng chi̍t ê sî-khu.

Kok-jī Piau-chún Jī-thé

Kok-jī Piau-chún Jī-thé sī Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘ pan-pò͘ ê Siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu kap Chhù-siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu lāi-bīn kui-tēng ê piau-chún Hàn-jī siá-hoat.

Piau-chún iông-e̍k

Tī hun-sek hoà-ha̍k tiong, piau-chún iông-e̍k sī bó͘ goân-sò͘ ia̍h-sī hoà-ha̍p-bu̍t ê chún-khak lông-tō͘ í-keng chai-iáⁿ ê iông-e̍k. Tī tih-tēng hun-sek tiong, sam-phu-luh ê lông-tō͘ ē-sái thàu-kòe hām piau-chún iông-e̍k ê tēng-liōng hoán-èng lâi khak-tēng.

Sî-khu

Sî-khu sī Tē-kiû téng-koân ēng kāng 1 ê piau-chún sî-kan ê só͘-chāi, hit ê sî-kan hō chò chāī-tē sî-kan. Sio keh-piah ê sî-khu toā-hūn chha 1 tiám-cheng. Chāi-tē sî-kan koàn-sì ēng Greenwich Pêng-kin Sî-kan ia̍h UTC koh ke ia̍h kiám kúi tiám-cheng lâi piáu-sī, pí-lūn kóng Tâi-oân piau-chún sî-kan tō sī UTC+8.

ANSI

ANSI sī American National Standards Institute ê kán-siá. ANSI sī 1-ê su-jîn, hui-êng-lī ê ki-kò͘. I chú-iàu ê sū-kang sī chè-tēng Bí-kok kok-lāi ê kang-gia̍p piau-chún. I sī ISO kap IEC ê hoē-goân.

ASCII Pe̍h-oē-jī

ASCII Pe̍h-oē-jī sī ka-nā iōng ASCII lāi ê jī-bó lâi siá pe̍h-oē-jī ê hong-sek. ASCII lāi-té bô piáu-sī phīⁿ-im ê n-superior, bô O /o, bô phiat-im hû-hō. Kiàn-gī iōng ē-kha ê ASCII POJ kui-chek.

ISO

ISO sī 1 ê hoa̍t-lo̍h kok-chè phiau-chún-hoà ê cho͘-chit. Sui-bóng ISO ê Eng-gí miâ sī International Organization for Standardization, ISO pēng m̄ sī chit ê miâ ê kán-siá IOS. ISO chin chá tō koat-tēng iōng Hi-lia̍p-gí ê 1 sû isos, ì-sù sī "pêng-téng". Bô-lūn kî-tha kok-ka, gí-giân án-choáⁿ hoan-e̍k, kán-siá éng-oán î-chhî ISO.

Liap-sī

Liap-sī un-phiau, tī kong-gôan 1742 nî, iû Sūi-tián ê thian-bûn-ha̍k-ka Anders Celsius só͘ kiàn-li̍p--ê, sī pêng-siông-sî siāng-chia̍p sú-iōng ê un-tō͘ piáu-sī-hoat chi-it. Tī chi̍t-ê tāi-khì-ap-le̍k chi-hā, chúi kiat-peng ê un-tō͘ gêng-kò -tiám siat-tēng-chòe Liap-sī 0 tō͘ 0 °C, chúi kún ê-sî ê un-tō͘ hut-tiám siat-tēng-chòe Liap-sī 100 tō͘ 100 °C, 0 °C kàu 100 °C tiong-kan pêng-kin hun-chòe 100 hūn, múi-chi̍t-hūn chiū-sī Liap-sī chi̍t-tō͘ 1 °C. Liap-sī chit sû lâi chū Hôa-gí ㄕㄜˋㄕˋ 攝氏 he̍k-chiá Ji̍t-bûn Sessi 摂氏 ê hàn-jī tho̍k-im.

Un-phiau

Un-phiau sī un-tō ê phiau-sī, bo̍k-chêng thong-hêng ê un-phiau ū saⁿ-chióng, hun-pia̍t sī Liap-sī, Hôa-sī, kap Khái-sī un-phiau, kî-tiong Khái-sī un-phiau iā-chheng-chòe cho̍at-tùi un-phiau. Hôa-sī un-phiau gôan-té sī Eng-gí kok-ka só sú-iōng--ê, put-kò chit-má tî-liáu Bí-kok í-gōa, chin-chē Eng-gí kok-ka mā lóng chiām-chiām hòng-khì Hôa-sī un-phiau, chhái-iōng Liap-sī. Liap-sī un-phiau ē-tàng-kóng sī pêng-siông-sî siāng-chia̍p-ēng--ê, hiān-chú-sî tāi-pō -hūn ê kok-ka lóng chhái-iōng chit-chióng khah-hong-piān ê un-phiau. Khái-sī un-phiau siāng-chú-iàu sī kho-ha̍k-kài teh sú-iōng--ê, chin- ...

國際單位系統

mol sī piáu-sī hun-chú/goân-sò sò -liōng ê tan-ūi. Hun-chú kám ē-sái kóng sī mi̍h- kiāⁿ? Góa khoàⁿ, ke̍k-ke sī "mi̍h". "Mi̍h" kah "mi̍h-kiāⁿ" ê chha-pia̍t: "mi̍h-kiāⁿ" it-poaⁿ sī bong-ē-tio̍h--ê, "si̍t-chāi"--ê mi̍h. A-giâu 07:42, 24 Oct 2004

                                     

Piau-chún Tek-gí

Piau-chún Tek-gí sī Tek-gí ê piau-chún-gí, chò-ûi su-biān-gí kap bô-kāng hong-giân-khu ê kau-liû-gí sú-iōng. Kin-kì bô-kāng ê kok-ka, Piau-chún Tek-gí chú-iàu ē-tàng hun chò Tek-kok Piau-chún Tek-gí, Sūi-se Piau-chún Tek-gí kap Ò-tē-lī Piau-chún Tek-gí.

                                     

Piau-chún phian-chha

Piau-chún phian-chha tī ki-lu̍t thóng-kè tiong siōng chia̍p the̍h-lâi chò-ûi chhek-liông chi̍t-cho͘ sò͘-ta̍t ê lī-sàn thêng-tō͘ sú-iōng, Eng-gí kóng standard deviation, sò͘-ha̍k hû-hō sī σ. Piau-chún phian-chha ê tēng-gī:

                                     

Tâi-oân Piau-chún-sî

Tâi-oân Piau-chún-sî, iā hō-chò Kok-ka Piau-chún Sî-kan, sī Tâi-oân koaⁿ-hong chhái-iōng ê piau-chún-sî, pí Hia̍p-tēng Sè-kài-sî kín 8 tiám-cheng.

                                     

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō sī chiam-tùi mûi-thé lōe-iông siat-kè ê chi̍t khoán sek-pia̍t-chú hē-thóng. Chiong chheh, tiān-sī chiat-bo̍k, sin-bûn-chóa bûn-chiuⁿ téng lūi ê hang-bo̍k siat to̍k-it ê 16 sò͘-jī hō-bé.

                                     

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí sī Tiong-kok kap Tâi-oân ê koaⁿ-hong gí-giân, mā sī Má-lâi-se-a, Sin-ka-pho kap Liân-ha̍p-kok ê koaⁿ-hong gí-giân chi chi̍t. Chiah oē tī Tiong-kok kiò choè Phó͘-thong-oē, tī Tâi-oân kiò choè Kok-gí, tī Má-lâi-se-a kap Sin-ka-pho kiò choè Hoâ-gí.

                                     

IEC

Tek-kok - Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN & VDE Liân-ha̍p Ông-kok - BSI "British Standards Institute Hoat-kok - Union Technique de lÉlectricité et de la Communication UTE Bí-kok - ANSI American National Standards Institute Canada - Standards Council of Canada Ji̍t-pún - Japanese Industrial Standards Committee

                                     

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng sī siāng chia̍p iōng ê tan-ūi hē-thóng. SI ū 7 ê ki-pún tan-ūi: kong-kun kg - niû chit-liōng chhìn tāng candela cd - niû kng-tō kelvin K - niû un-tō an ampere A - niû tiān-liû bió/biáu s - niû sî-kan mole mol - niû mi̍h ê gia̍h kong-chhioh m - niû tn̂g-té SI mā u ki-pún derived tan-ūi Eng-gí: basic derived units.

                                     

Thian-bûn tan-ūi

Thian-bûn tan-ūi sī niû tn̂g-té ê 1-ê tan-ūi, iok-lio̍k téng-î Tē-kiû kàu Ji̍t-thâu ê pêng-kin kī-lî. Hiān-chú-sî hông chiap-siū ê ta̍t sī 149 597 870 691 ± 30 m. Bureau International des Poids et Mesures kiàn-gī iōng "ua" chò tan-ūi ê hû-hō, m̄-koh Kok-chè Thian-bûn Chó -ha̍p International Astronomical Union kiàn-gī iōng "au", ah ISO 31-1 iōng "AU". Tī Eng-gí ûi-chú ê kok-ka khah koàn-sì iōng "au" a̍h-sī "AU".

                                     

國際標準化組織

ISO 是一个發落國際標準化的組織。 雖罔ISO的英語名是 International Organization for Standardization ,ISO並毋是這个名的簡寫IOS,ISO真早就決定用希臘語的一詞 isos ,意思是"平等",無論其他國家、語言按怎翻譯,簡寫永遠維持 ISO。