ⓘ Ha̍k-kho

1772 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1772 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1688 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1688 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1905 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1905 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

2001 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 2001 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1885 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1885 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1950 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1950 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1936 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1936 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1949 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1949 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1894 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1894 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1647 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1647 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1980 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1980 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1700 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1700 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.