ⓘ Gol Gol (Hamadan)

                                     

ⓘ Gol Hamadan)

Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Jowzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                     
 • Gol Tappeh Pho - su - gí: گل تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Gol Darreh Pho - su - gí: گل دره sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong - iong Koān Chaharduli Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
 • Qara Gol Pho - su - gí: قراگل sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong - iong Koān Sardaran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Gol Tappeh Hiong Pho - su - gí: دهستان گل تپه sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī
 • Gol Tappeh Koān Pho - su - gí: بخش گل تپه sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn ê chi t ê koān bakhsh Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Gol Darreh - ye Olya Pho - su - gí: گلدره عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong - iong Koān Haram Rud - e Olya Hiong ê chng - thâu
 • Gol - e Zard Pho - su - gí: گل زرد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Qolqol Rud Koān Kamal Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Gol Khondan Pho - su - gí: گل خندان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Famenin Kūn Pish Khowr Koān Pish Khowr Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
 • Gol Heydar Pho - su - gí: گل حيدر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Tiong - iong Koān Gamasiyab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Pho - su - gí: انصار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Mehraban - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Mokhor Pho - su - gí: مخور sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Mehraban - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Kallik Pho - su - gí: كليك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Mehraban - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Pho - su - gí: قراتلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Mehraban - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî