ⓘ Ramian

                                     

ⓘ Ramian

Ramian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.831 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Ramian Kūn Pho - su - gí: شهرستان رامیان sī Iran Golestan Séng ê chi t ê kūn shahrestan Pang - bô Golestan Séng Pang - bô Ramian Kūn
  • Ramian Kūn ê Tiong - iong Koān Pho - su - gí: بخش مرکزی شهرستان رامیان sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn ê chi t ê koān bakhsh Tī
  • Fajr Pho - su - gí: فجر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong - iong Koān Daland Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: محمداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: همت اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Kalu Pho - su - gí: كلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong - iong Koān Daland Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: باقراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong - iong Koān Qaleh Miran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • Pho - su - gí: بلوچ اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: قورچاي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong - iong Koān Qaleh Miran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • Pho - su - gí: حسين آباد قرباني sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong - iong Koān Daland Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn