ⓘ Galikash

                                     

ⓘ Galikash

Galikash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.829 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Galikash Kūn Pho - su - gí: شهرستان گالیکش sī Iran Golestan Séng ê chi t ê kūn shahrestan Pang - bô Golestan Séng Pang - bô Galikash Kūn
  • Galikash Kūn ê Tiong - iong Koān Pho - su - gí: بخش مرکزی شهرستان گالیکش sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn ê chi t ê koān bakhsh
  • Amlak - e Galikash Pho - su - gí: املاك گاليكش sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu.
  • Pho - su - gí: فارسيان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Nilkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: محمداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: بلوچ اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: كمال اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: كريم اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: حسين اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: خمبر اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn