ⓘ Thian-bûn-ha̍k

1853 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1853 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1786 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1786 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1997 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1997 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

ⓘ Thian-bûn-ha̍k

Thian-bûn-ha̍k sī leh gián-kiù Tē-kiû ê tāi-khì-chân goā-khaú-bīn ê chheⁿ-thé ham hiān-siōng ê kho-ha̍k, chhiūⁿ chheⁿ, he̍k-chheⁿ, tn̂g-boé-chheⁿ, gîn-hô, iah sī ke̍k-kng, ú-tiū bî-pho poē-kéng hok-siā, téng-téng. Gián-kiù ê tiōng-tiám khah chùn-būn chheⁿ-thé ê ián-hoà, bu̍t-lí-ha̍k, hoà-ha̍k, ham ūn-tōng, kap ú-tiū chái-iūⁿ cho͘-sêng, hoat-tián ê ú-tiū-lūn. Koan-chhek thian-bûn-ha̍k mā ē-tit ēng lâi kiám-giām bu̍t-lí-ha̍k ê ki-pún lí-lūn, pí-lūn kóng it-poaⁿ siong-tùi-lūn. Koan-chhek--tio̍h ê thian-bûn hiān-siōng ē-tit ēng lí-lūn thian-thé bu̍t-lí-ha̍k lâi kái-soeh.

                                     

1710 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1710 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1601 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1601 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1546 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1546 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1644 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1644 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1543 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1543 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1927 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1927 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1859 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1859 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1629 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1629 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

1695 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1695 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.