ⓘ Tork-e Sharqi Hiong

                                     

ⓘ Tork-e Sharqi Hiong

Tork-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.492 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.003 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Qeshlaq - e Qobad Pho - su - gí: قشلاق قباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Tajar - e Alavi Pho - su - gí: طجرعلوي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 423
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 3
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 2
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 621
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 454