ⓘ Sefidkuh Hiong

                                     

ⓘ Sefidkuh Hiong

Sefidkuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.331 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.234 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 833
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 481
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 190 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 385 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 277 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 495 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Sefidkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 151 ê