ⓘ Mehraban-e Olya Hiong

                                     

ⓘ Mehraban-e Olya Hiong

Mehraban-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.216 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.413 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān Mehraban - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1
  • Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān Mehraban - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 555
  • Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān Mehraban - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 167
  • Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān Mehraban - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1
  • Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān Mehraban - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 288
  • Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Shirin Su Koān Mehraban - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1