ⓘ Korzan Rud Hiong

                                     

ⓘ Korzan Rud Hiong

Korzan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.514 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.032 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Korzan Pho - su - gí: كرزان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Korzan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Korzan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 394
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Korzan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 502
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Korzan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 165
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Korzan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 169
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Korzan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 310