ⓘ Haram Rud-e Sofla Hiong

                                     

ⓘ Haram Rud-e Sofla Hiong

Haram Rud-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.405 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.194 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                     
 • Jijian Rud Pho - su - gí: جيجان رود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
 • Kahriz - e Hoseynabad - e Nazem Pho - su - gí: كهريزحسين ابادناظم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong
 • Dehnow - e Avarzaman Pho - su - gí: ده نواورزمان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu
 • Hoseynabad - e Nazem Pho - su - gí: حسين ابادناظم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu
 • Sharifabad - e Tajar Pho - su - gí: شريف ابادطجر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū