ⓘ Fazl Hiong (Hamadan Séng)

                                     

ⓘ Fazl Hiong (Hamadan Séng)

Fazl Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.068 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.268 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • عسگراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān Fazl Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • اكبراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān Fazl Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: درانه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān Fazl Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • سردوران sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān Fazl Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • عنبرقنبر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān Fazl Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • بندامان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Zarrin Dasht Koān Fazl Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê