ⓘ Deh Pain Hiong

                                     

ⓘ Deh Pain Hiong

Deh Pain Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.529 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.888 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                     
  • Deh - e Pain Pho - su - gí: ده پايين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Neyriz Kūn Abadeh Tashk Koān Abadeh Tashk Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Pain Deh Pho - su - gí: پايين ده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong - iong Koān Miyan Velayat Hiong ê chng - thâu
  • Deh - e Pain Pho - su - gí: ده پايين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kerman Séng Ravar Kūn Tiong - iong Koān Ravar Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Deh Pirangan - e Pain Pho - su - gí: ده پيرنگان پائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Rudkhaneh Koān Rahdar Hiong ê chng - thâu
  • Deh - e Ashur - e Pain Pho - su - gí: ده عاشورپائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kerman Séng Rudbar - e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Kuhestan Hiong ê chng - thâu
  • Deh - e Pain Pho - su - gí: ده پائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Eshkanan Koān Kal Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • Pain Shad Deh Pho - su - gí: پايين شادده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong - iong Koān Lafmejan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Deh Kheyr - e Pain Pho - su - gí: ده خيرپائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Tiong - iong Koān Qaryah ol Kheyr Hiong ê chng - thâu
  • Deh Shad - e Pain Pho - su - gí: دهشادپائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong - iong Koān Razakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006