ⓘ Cham Kabud Hiong

                                     

ⓘ Cham Kabud Hiong

Cham Kabud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Abdanan Kūn Sarab Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.108 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.424 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
 • Cham Kabud Pho - su - gí: چم كبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Abdanan Kūn Sarab Bagh Koān Cham Kabud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
 • Cham Kabud Pho - su - gí: چم كبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Tiong - iong Koān Cheshmeh Kabud Hiong ê chng - thâu. Tī
 • Cham Kabud - e Sofla Pho - su - gí: چمكبودسفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong - iong Koān Kuhdasht - e Jonubi Hiong ê
 • Cham Kabud Pho - su - gí: چم كبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Tiong - iong Koān Gavrud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Cham Kabud Pho - su - gí: چمكبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Khezel Koān Khezel - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Cham Kabud Pho - su - gí: چم كبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Chardavol Kūn Shabab Koān Shabab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
 • Cham Kabud Pho - su - gí: چم كبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lorestan Séng Pol - e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Cham Kabud - e Vosta Pho - su - gí: چمكبودوسطي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong - iong Koān Kuhdasht - e Jonubi Hiong ê
 • Cham Kabud - e Olya Pho - su - gí: چمكبودعليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong - iong Koān Kuhdasht - e Jonubi Hiong ê chng - thâu
 • Cheshmeh Kabud Pho - su - gí: چشمه كبود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Bisotun Koān Cham Chamal Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
 • Cham Shahi Pho - su - gí: چم شاهي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Tiong - iong Koān Cheshmeh Kabud Hiong ê chng - thâu. Tī