ⓘ Buchir Hiong

                                     

ⓘ Buchir Hiong

Buchir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 996 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.401 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                     
  • Buchir Pho - su - gí: بوچير sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Tiong - iong Koān Moqam Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Rudkhaneh Koān Buchir Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 76 ê lâng
  • Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Tiong - iong Koān Buchir Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 290 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Lengeh Kūn Shibkaveh Koān Buchir Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 239 ê
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Fin Koān Buchir Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 482 ê