ⓘ Avarzaman Hiong

                                     

ⓘ Avarzaman Hiong

Avarzaman Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.623 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.337 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Avarzaman Pho - su - gí: اورزمان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 371
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 205
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 188
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 21 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 586
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 815
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Avarzaman Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 182