ⓘ Alvandkuh-e Gharbi Hiong

                                     

ⓘ Alvandkuh-e Gharbi Hiong

Alvandkuh-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.523 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.276 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Vafr - e Jin Pho - su - gí: وفرجين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Posht - e Shahr Pho - su - gí: حيدره پشتشهر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê military installation. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Alvandkuh - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū