ⓘ Jîn-pún goân-lí

Tâi-oân Chóng-tok-hú Kau-thong-kio̍k Thih-tō-pō͘

Tâi-oân Chóng-tok-hú Kau-thong-kio̍k Thih-tō-pō͘, kàn-chheng Thih-tō-pō͘, sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hū-chek koaⁿ-êng thih-lō͘ heng-kiàn kap êng-ūn ê ki-kò͘; sī Tâi-oân Chóng-tok-hú hat-hā ê pō͘-bûn, mā sī hiān-kim Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k ê chiân-sin.

Hî-tî-hiong

Hî-tî-hiong sī Tâi-oân Lâm-tâu-koān ê 1 ê hiong. chia siōng chhut-miâ ê sī jit-goa̍t-thâm, tiāⁿ-tiāⁿ lâng lâi leh iû-lám ê só͘-chai. goân-té chia sī goân-chū-bîn, "Thau", seng-oa̍h ê só͘-chai. tē-hng só͘ kóng ê gí-giân iā sī "Thau" ê gí-giân.

                                     

ⓘ Jîn-pún goân-lí

Ú-tiū-lūn ê jîn-pún goân-lí siōng kán-tan ê kóng-hoat khêng-si̍t sī 1 hāng thong-lâng-chai ê sū-si̍t: chhìn-chhái ú-tiū ê lí-lūn, nā beh ū-haū, tiāⁿ-tio̍h ài hù-ha̍p hiān-chhú-sî ú-tiū ū jîn-lūi kap iú-ki hoà-ha̍k tī-leh ê hiān-siōng.

                                     

Chēng-iā-su

Chēng-iā-su sī Tiong-kok Tông-tiâu si-jîn Lí Pe̍k siōng-kài chhut-miâ ê chi̍t siú koa-si, khoán-sè sio̍k-î Tông-si ê ngó͘-giân choa̍t-kù. Chēng-iā-su ê si-kù tī bô-kāng tiâu-tāi ê si-chi̍p lāi-bīn iā bô sio-kāng; bo̍k-chiân liû-thoân siōng-kài kóng-tāi ê pán-pún sī Chheng-tiâu Tông-si Sam-pek-siú só͘ siu-lio̍k ê pán-pún, tān-sī ū-lâng jīn-ûi che m̄-sī goân-pún ê si-kù.

                                     

Pang-kiô-khu

Pang-kiô-Khu sī Sin-pak-chhī ê chi̍t-ê khu. Sin-pak-chhī ê hêng-chèng tiong-sim siat tiàm chiā. Pang-kiô tī Chheng-niá sî-tāi tō í-keng chiâⁿ-chòe sai Tâi-pak ê tiōng-iàu siong-gia̍p chū-chi̍p-tē, hoat-tián le̍k-sú chiâⁿ chá. Pang-kiô ê Lîm-ka Hoe-hn̂g sī kéng-lāi chhut-miâ ê kó͘-chek. Hêng-chèng-khu-ōe pun chòe 126 ê lí, 2515 ê lîn, jîn-kháu kàu-tī 55.7 bān lâng, bi̍t-tō͘ tāi-iok 2.41 bān lâng/km², sī Sin-pak-chhī jîn-kháu-só͘ siāng chōe, bi̍t-tō͘ tē saⁿ koân ê tē-khu.

                                     

Petersburg Kūn

Pún kūn sī 2013 nî ê sî tùi Hoonah–Angoon Phó͘-cha Tē-he̍k kap chìn-chêng ê Petersburg Phó͘-cha Tē-he̍k ê thó͘-tē sêng-li̍p--ê. Goân Petersburg Phó͘-cha Tē-he̍k koh ū lēng-gōa pō͘-hūn thó͘-tē koah hō͘ Prince of Wales–Hyder Phó͘-cha Tē-he̍k.