ⓘ NASA

                                     

ⓘ NASA

NASA sī Kok-ka Hâng-khong kap Thài-khong Hêng-chèng Kio̍k ê Eng-gí kán-siá. In sī Bí-kok tī 1958-nî khí-ki ê 1-ê ki-kò, choan-mn̂g hū-chek Bí-kok ê kok-ka ú-tiū hoat-tián kè-e̍k. Chit-ê ki-kò mā hū-chek tn̂g-kî ê bîn-kan hām kun-sū ê ú-tiū poe-thiⁿ gián-kiù.

NASA ê lí-sióng sī "beh kái-siān chia ê seng-oa̍h, kā seng-oa̍h hùn-toā khì kàu hit-ūi, koh khì chhoē-tio̍h tī hn̄g-hn̄g hit-pêng ê oa̍h-miā." NASA ê sú-bēng sī "beh liáu-kái hām pó-hō lán ê tē-kiû, chhím-khoàⁿ chit-ê ú-tiū, koh cháu-chhoē tē-kiû í-goā ê oa̍h-miā, hām kó -lē āu-chi̍t-tāi ê chhím-khoàⁿ-chiá."