ⓘ Pang-kok

Ben Kūn

Ben Kūn sī Iran Chaharmahal kap Bakhtiari Séng ê chi̍t ê kūn. Pang-bô͘:Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Pang-bô͘:Ben Kūn

                                     

ⓘ Pang-kok

Pang-kok sī chi̍t-ê chèng-tī-thé. Chi̍t khoán tēng-gī sī ū kiông-chè-le̍k ê chèng-tī cho͘-chit, hâm chi̍t-ê tiong-iong chèng-hú thang pó-chhî tī it-tēng tē-lí léng-thó͘ tang-tiōng to̍k-chiàm bú-le̍k sú-iōng ê ha̍p-hoat-sèng.

                                     

1. Iōng-gí pí-kàu

Chham-chiàu chi̍t kóa koan-liân ê Eng-gí iōng-gí, state chit jī ū kok-ka ê ì-sù, chóng-sī khah choan-bûn tī chèng-tī ki-koan ê pō͘-hūn. Khah phó͘-thong ê iōng-gí country, sī khah óa tē-lí-siōng chi̍t-ê thang kah pa̍t-ūi khu-pia̍t ê só͘-chāi ê ì-sù; nā nation sī khah koan-sim tī chi̍t tīn lâng ê ì-sù.

                                     

2. Liân-pang-chè ē-té ê pang-kok

Chi̍t kóa liân-pang, pí-lūn Bí-kok, in ē-té ê kò-pia̍t pang hūn mā sǹg sī kok-ka, in cho͘-sêng liân-pang ê chi̍t pō͘-hūn. Chia ê kok-ka ū pō͘-hūn ê chú-khoân pun hō͘ liân-pang chèng-hú. Tī Eng-gí, oân-choân to̍k-li̍p ê kok-ka kap liân-pang hē-thóng ē-té ê kok-ka lóng thang hō chò state, chong-sī chi̍t kóa Tang-iûⁿ giân-gí tiāⁿ te̍k-pia̍t kā Bí-kok liân-pang ē-té ê state hoan-e̍k chò "chiu" 州.

                                     

Baykal (Nurimanovsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Baykal sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Nurimanovsky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū ê lâng.

                                     

Alexandrovka (Birsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Alexandrovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Birsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 4 lâng.

                                     

Askino (Arkhangelsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Askino sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Arkhangelsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 2 lâng.

                                     

Berezovka (Blagoveshchensky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Berezovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Blagoveshchensky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 12 ê lâng. Hia ū 2 tiâu ke-lō͘.

                                     

Annovka (Kuyurgazinsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Annovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kuyurgazinsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 1 lâng.

                                     

Arkaul (Karaidelsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Arkaul sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Karaidelsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 4 lâng.

                                     

Berezovka (Bizhbulyaksky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Berezovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Bizhbulyaksky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 7 ê lâng. Hia ū 2 tiâu ke-lō͘.

                                     

Beryozovka (Sterlitamaksky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Beryozovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Sterlitamaksky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 3 ê lâng. Hia ū 2 tiâu ke-lō͘.

                                     

Alexandrovka (Beloretsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Alexandrovka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Beloretsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 11 lâng.

                                     

Andreyevka (Birsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Andreyevka sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Birsky Koān ê chi̍t ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū jîn-kháu 2 lâng.