ⓘ Ta-pa-nî sū-kiāⁿ

                                     

ⓘ Ta-pa-nî sū-kiāⁿ

Ta-pa-nî sū-kiāⁿ sī hoat-seng tī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi Tāi-chèng 4 nî ê bú-le̍k khòng-ji̍t sū-kiāⁿ. Léng-tō-chiá sī Û Chheng-hong, Lô Chùn kap Kang Tēng téng-téng, só͘-í iā hō chò Û Chheng-hong sū-kiāⁿ. Khí-sū ê só͘-chāi sī Tâi-lâm Se-lâi-am, só͘-í Ji̍t-pún tong-kio̍k kā chit pái ê sū-kiāⁿ hō chò Se-lâi-am sū-kiāⁿ. Ta-pa-nî sū-kiāⁿ sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún sî-tāi chē-chē pái khí-sū tiong kui-bô͘ siōng-toā koh hi-seng jîn-sò͘ siōng-chē ê chi̍t pái; che mā sī Tâi-oân-lâng tē-it pái ēng chong-kàu ê le̍k-liōng lâi khòng-Ji̍t.