ⓘ Jîn-lūi-ha̍k

Éng-kiú-khí

Éng-kiú-khí sī jîn-lūi kap chiok-chē tōng-bu̍t ê tē-2 thò kap siāng-lō͘-boé chi̍t-thò chhùi-khí. Jîn-lūi tī 6 hoè khai-sí lak ni-khí, ùi thâu-chêng ê mn̂g-khí ta̍uh-ta̍u-á oāⁿ-chò éng-kiú-khí. Éng-kiú-khí siāng-chē ū 32 khí: Téng-ē-ham toā-āu-chan ū 12 khí Téng-ē-ham kak-khí ū 4 khí Téng-ē-ham sió-āu-chan ū 8 khí Téng-ē-ham mn̂g-khí ū 8khí Siāng-āu-piah 4 khí toā-āu-chan mā kiò-chò tì-hūi-khí, it-poaⁿ sī tī 18 kàu 20 hoè chó-iū hoat--chhut-lâi. Ū-ê lâng tì-hūi-khí hoat bē chhut--lâi, chiâⁿ-chò bâi-ho̍k-khí.

Sió-āu-chan

Sió-āu-chan sī ūi-tì tī kak-khí kap toā-āu-chan chi-kan chhùi-khí. Tī jîn-lūi, múi-chi̍t-ê quadrant ū 2 ki sió-āu-chan, kui-chhùi chóng-kiōng ū 8 ki. In siāng-bô ū 2 ê kā-lūn. Sió-āu-chan tī pō͘-mi̍h kong-lêng hō͘-lâng jīm-ûi sī koè-tō͘ ê kha-siàu. Tī pō͘-mi̍h ê sî-chūn, chia̍h-mi̍h tùi kak-khí ta̍uh-ta̍uh-á î-soá kah sió-āu-chan, soa̍h-lo̍h-lâi koh soa̍h-khì toā-āu-chan géng-boa̍h. Sió-āu-chan kiam-khū thâu-chêng-khí kak-khí kap āu-piah-khí tōa-āu-chan ê kong-lêng. Jîn-lūi ê sió-āu-chan ū téng-ham tē-it éng-kiú sió-āu-chan, téng-ham tē-jī éng-kiú sió-āu-chan, ē-ham tē-it éng-kiú sió-āu-ch ...

Tē-gō͘-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò

Tē-gō͘-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò tī 1999 nî iû Tiong-iong Ìn-chè-chhiúⁿ ìn-chè, 2000 nî 7 goe̍h khai-sí hoat-hêng liû-thong. Chit-ê pán-pún thê-seng chin-gūi te̍k-teng, cheng-ka ki-khì piān-sek kong-lêng. Kiat-ha̍p Au-chiu-sek tiān-náu kò͘-tô͘ kap Bí-kok-sek chhiú-kang tiau-khek ki-gē. Lóng-chóng ū 2000 îⁿ, 1000 îⁿ, 500 îⁿ, 200 îⁿ kap 100 îⁿ 5 chióng bīn-gia̍h, put-kò 2000 kap 5000 îⁿ ê sú-iōng-lu̍t khah-kē. Tû-liáu 100 îⁿ kap 200 îⁿ pó-liû chèng-tī jîn-bu̍t ê hêng-siōng, 500 îⁿ bīn-gia̍h í-siōng kái-chò í kàu-io̍k, kho-ha̍k kap thé-io̍k chò-ûi chú-te̍k, pòe-bīn kái-chò í Tâi-oân pó-io̍k- ...

                                     

ⓘ Jîn-lūi-ha̍k

Jîn-lūi-ha̍k kán-tan lâi kóng tō-sī gián-kiù jîn-lūi ê ha̍k-kho / ha̍k-būn. Kui-ê lâi khòaⁿ ū 2-ê ì-gī tī--leh:

  • Jîn-lūi-ha̍k hām jīm-hô sî-tāi ê jîn-lūi lóng ū koan-hē.
  • Jîn-lūi-ha̍k mā kap jîn-lūi ê ta̍k-hong-bīn ū koan-hē.

Chiàu thôan-thóng ê kóng-hoat, jîn-lūi-ha̍k kap kî-thaⁿ jîn-bûn ha̍k-kho chú-iàu bô-kāng-khóan ê te̍k-sek sī i kiông-tiāu koh-iūⁿ bûn-hoà chi-kan ê pí-kàu. M̄-koh in-ūi hiān-chhú-sî jîn-lūi-ha̍k ê gián-kiù hong-hoat tōa-hūn sī ēng tī 1-ê 1-ê siā-hōe / thôan-thé gián-kiù téng-kôan, thâu-chêng kóng--ê hit-ê cheng-chha ê só -chāi í-keng ū lú lâi lú chē lâng teh thó-lūn, mā siū-tio̍h lú lâi lú chē ê cheng-gī.

                                     

1769 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1769 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

Myers-Briggs Lūi-hêng Chí-piau

Myers-Briggs Lūi-hêng Chí-piau, kán-chheng MBTI, sī chi̍t chióng jîn-keh lūi-hêng bô͘-hêng. I-ê ki-pún lí-lūn sī chiàu Sūi-se sim-lí-ha̍k-chiá Carl Jung tī 1921 nî chhut-pán ê chheh Sim-lí Lūi-hêng.

                                     

Alpaca

Alpaca ha̍k-miâ Lama pacos, sī chi̍t chióng Lâm-bí-chiu chhut-sán ê lo̍k-tô-kho tōng-bu̍t. Jîn-lūi chhī chi̍t chióng tōng-bu̍t chú-iàu sī lī-iōng in-ê mô͘-liāu.

                                     

1917 nî Hoat-kok

2 goe̍h 16 ji̍t: Octave Mirbeau, kio̍k-chok-ka. 1848 nî chhut-sì. 9 goe̍h 27 ji̍t: Edgar Degas, ōe-ka. 1834 nî chhut-sì. 11 goe̍h 15 ji̍t: Émile Durkheim, jîn-lūi-ha̍k-ka. 1858 nî chhut-sì. 11 goe̍h 17 ji̍t: Auguste Rodin, tiau-khek-ka. 1840 nî chhut-sì.

                                     

Hông-jîn Su-īⁿ

Hông-jîn Su-īⁿ sī tī Hiong-káng Tâng-lô-oân ê koaⁿ-li̍p lâm-chú tiong-ha̍k, sī Hiong-káng siōng-chá sêng-li̍p ê koaⁿ-li̍p tiong-ha̍k. Chiân-sin sī tī 1862 nî chhòng-li̍p ê Tiong-iang su-īⁿ kap 1889 nî ê Victoria Su-īⁿ, Hông-jîn Su-īⁿ chit-ê miâ sī ùi 1894 nî khai-sí sú-iōng.

                                     

Peng-ka

Peng-ka sī Tiong-kok Chhun-chhiu Chiàn-kok sî-tāi ê Chu-chú Pek-ka chi-it. Peng-ka só͘ gián-kiù kap thó-lūn ê chú-iàu sī kun-sū su-sióng; ha̍k-soat ê tiōng-tiám tī-leh "iōng-peng", tio̍h sī chiàn-su̍t kap chiàn-lio̍k ê būn-tê. Chhun-chhiu Chiàn-kok sî-tāi ê Peng-ka tāi-piáu jîn-bu̍t ū Sun Bú, Sun Pîn kap Gô͘ Khí téng-téng. Chhun-chhiu Chiàn-kok liáu-āu, chai-iáⁿ kun-sū ê kun-sū-ka mā ē pī kui-lūi chò Peng-ka ê chi̍t pō͘-hūn.

                                     

Âng-hô͘-lî

Âng-hô͘-lî sī chhī-leng tōng-bu̍t Carnivora-ba̍k Canidae-kho Vulpes-sio̍k ē-té-bīn ê 1 chéng, mā sī seⁿ-thoàⁿ siang khoah, siang chhut-miâ ê chi̍t-chéng hô͘-lî.