ⓘ Hòa-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k

1920 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1920 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1919 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1919 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1971 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1971 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1917 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1917 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1918 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1918 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1895 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1895 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

2013 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 2013 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1978 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1978 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1928 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1928 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1907 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1907 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1911 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1911 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

1903 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1903 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

ⓘ Hòa-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k

Hoà-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k sī lī-iōng hun-chú seng-bu̍t-ha̍k ê chhiú-lō͘, tah-phòe iú-ki hoà-ha̍k ê hong-sek, lâi thàm-thó sè-pau lāi hu̍t-sng ia̍h-sī nn̄g-pe̍h-chit téng seng-bu̍t thé-lāi hun-chú ê kong-lêng kap hoán-èng.