ⓘ Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan

                                     

ⓘ Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan

Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan sī Tiong-hôa Bîn-kok Pak-iûⁿ Chèng-hú tī 1915-nî 5-goe̍h chì 12-goe̍h kap 1916-nî chì 1921-nî ê kok-koa, mā-sī Tiong-hôa Tè-kok ê kok-koa. 1915-nî 5-goe̍h Pak-iûⁿ Chèng-hú Chèng-sū-tông Lé-chè-koán siū-bēng chè-chok kok-koa Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan. 1915-nî 5-goe̍h 23-hō, Oân Sè-khái chóng-thóng bēng-lēng pan-tēng Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan ûi kok-koa. 1921 nî, i-ê kok-koa tē-ūi hō͘ Kheng-hûn-koa lâi thùi-tāi.

                                     

1. Koa-sû

Tiong-kok hiông-li̍p ú-tiū kan 中國雄立宇宙間 Khok-pat-sian 廓八埏 Hôa-tiū lâi-chiông Khun-lūn-tian 華冑來從崑崙巔 Kang-ô͘ hō-tōng san biân-liân 江湖浩蕩山綿連 Kiōng-hô ngó͘-cho̍k khai Giâu-thian 共和五族開堯天 Ek-bān-liân 億萬年