ⓘ Lūi-pia̍t:Chi̍t kang ê pō͘-hūn

Àm-sî

Àm-sî sī ji̍t-thâu oân-choân lo̍h-soaⁿ liáu-āu ê kî-kan. Tòa tī bô-kāng só͘-chāi ê lâng, in só͘ kám-siū tio̍h ê àm-sî tn̂g-té mā ē bô-kāng. Àm-sî mā ē-sái hō-chò iā 夜 iáu-ū àm-mî / àm-mê 暗暝 téng-téng.