ⓘ Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k

                                     

ⓘ Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k

Bí-kok Liân-pang Tiāu-cha-kio̍k, Sī Bí-kok Su-hoat-po siāng-kài chú-iàu ê tiāu-châ ki-kò. Bí-kok hoat-tián tē-28 tiâu, tē-533 khóan kui-tēng, kok-ka siū-kôan Su-hoat-pō pō -tiúⁿ lâi úi-jīm koaⁿ-ôan tùi hóan Bí-kok ê chōe-hêng chìn-hêng cheng-thàm kah tiāu-cha, ah kî-thaⁿ liân-pang ê hoat-lēng pit-su pàng-kôan hō FBI khì tiāu-cha te̍k-tēng ê chōe-hêng. FBI hiān-chú-sî ê tiāu-cha su-hoat-kôan í-keng chhiau-kòe 200-chióng liân-pang chōe-hêng. Cha̍p-tāi thong-chi̍p hōan chit-hūn chheng-toaⁿ ùi 1930-nî to̍h khai-sí hiòng sè-kài kong-pò.

FBI ê jīm-bū sī tiāu-cha ûi-hóan liân-pang hōan-chōe hêng-ûi, chi-ōan kok-ka ê hoat-lu̍t. FBI hū-chek pó-hō hia-ê thong-kòe tiāu-cha a̍h-sī kàn-tia̍p hêng-ûi só tit-tio̍h ê chêng-pò. I ê chek-jīm sī hàu-tiong kok-ka hiàn-hoat kah ūi kong-chòng su-kiû thê-kiong ho̍k-bū, pēng-chhiáⁿ ūi pún-kok ê liân-pang, chiu-hú, 1-kóa-á chāi-tē ê cho -chit kah kok-chè ki-kò thê-kiong pang-chān.

FBI tī-leh múi-1-pái chip-hêng jīm-bū liáu-āu, to̍h-ài kā tiāu-cha ê chêng-pò hām chu-liāu thê-kau hō siong-koan ê lu̍t-su a̍h-sī Su-hoat-pō ê koaⁿ-ôan chìn-chêng chhâi-koat, khòaⁿ sī beh chhái-chhú ē-1-pō ê hêng-tōng a̍h-si m̄-bián.

FBI kòe-khì chêng-keng ū 1-kóa-á chiâⁿ bô tan-sûn ê le̍k-sú, to̍h sī kóng FBI ki-pún ê chong-chí sī chi-chhî Bí-kok ê hoat-lu̍t, m̄-koh ū-tang-sî-á iū-koh chò 1-kóa-á kah hoat-lu̍t siong ûi-pōe ê hêng-ûi. Ah tī tōa-to-sò Bí-kok-lâng ê sim-bo̍k-tiong, FBI iu-gôan sī táⁿ-kek hōan-chōe siāng-kài ū hāu-le̍k ê ki-kò.

Tī FBI ê hē-thóng tang-tiong, choan-bûn ê te̍k-bū jîn-ôan ta̍k-nî lóng teh cheng-ka, hiān-chú-sî ê sêng-ôan í-keng chhiau-kòe 11.000 ê. Chia-ê te̍k-bū tōa-to-sò lóng an-pâi tī gōa-kok, it-poaⁿ tiàm tng-tē ê Bí-kok tāi-sài-kóan kang-chok, phó -thong-sî, in kong-khai ê chit-bū sī hoat-lu̍t jîn-ôan. FBI ê sêng-ôan chheng-ho in kā-kī sī "LEGATS".