ⓘ 2004 nî

2004 nî Liân-ha̍p Ông-kok

2004 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok tī 2004 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

                                     

ⓘ 2004 nî

 • Tē-54 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat.
 • Canada Grand Prix.
 • Lithuania chóng-thóng soán-kí.
 • Formula One cheh-kùi.
 • Romania chóng soán-kí.
 • Má-lâi-se-a chóng soán-kí.
 • Vanuatu chóng soán-kí.
 • Cannes Tiān-iáⁿ Chiat.
 • Ukrayina chóng-thóng soán-kí.
 • 2004 nî Italia ê Au-chiu Gī-hōe soán-kí kí-hêng.
                                     

1. Kòe-sin

 • 8 goe̍h 14 ji̍t: Czesław Miłosz, Pho-lân si-jîn.
 • 11 goe̍h 11 ji̍t: Yasser Arafat, Ai-ki̍p chèng-tī-chiá. Palestine Kok-ka Chèng-khoân Chóng-thóng.
 • 9 goe̍h 27 ji̍t: Chhoà Bān-lîm, Tâi-oân-lâng.
 • 6 goe̍h 10 ji̍t: Ray Charles, Bí-kok kǹg-khîm-ka.
 • 8 goe̍h 6 ji̍t: Rick James, Bí-kok koa-chhiú. 1948 nî chhut-sì.
 • 7 goe̍h 19 ji̍t: Suzuki Zenkô, Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. Ji̍t-pún siú-siòng. 1911 nî chhut-sì.
 • 8 goe̍h 20 ji̍t: Lîm Gio̍k-san, Tâi-oân ōe-ka. 1907 nî chhut-sì.
 • 4 goe̍h 19 ji̍t: John Maynard Smith, Liân-ha̍p Ông-kok seng-bu̍t-ha̍k-ka. 1920 nî chhut-sì.
 • 10 goe̍h 9 ji̍t: Jacques Derrida, Hoat-kok tiat-ha̍k-ka.
 • 7 goe̍h 1 ji̍t: Marlon Brando, Bí-kok ián-oân.
 • 12 goe̍h 19 ji̍t: Herbert C. Brown, Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka. 1912 nî chhut-sì.
 • 12 goe̍h 28 ji̍t: Susan Sontag, Bí-kok chok-ka. 1933 nî chhut-sì.
 • 3 goe̍h 15 ji̍t: John Pople, Liân-ha̍p Ông-kok sò͘-ha̍k-ka.
 • 10 goe̍h 13 ji̍t: Yano Tetu, siáu-soat-ka.
 • 10 goe̍h 5 ji̍t: Maurice Wilkins, Niú-se-lân seng-bu̍t bu̍t-lí-ha̍k-ka. 1916 nî chhut-sì.
 • 7 goe̍h 28 ji̍t: Francis Crick, Liân-ha̍p Ông-kok seng-hòa-ha̍k-ka.
 • 10 goe̍h 19 ji̍t: So͘ Khèng-lê.
 • 10 goe̍h 4 ji̍t: Gordon Cooper, Bí-kok thài-khong-jîn.
 • 6 goe̍h 5 ji̍t: Ronald Reagan, Bí-kok chèng-tī-chiá. Bí-kok chóng-thóng.
                                     

2004 nî Bí-kok

7 goe̍h 1 ji̍t: Marlon Brando, ián-oân. 6 goe̍h 5 ji̍t: Ronald Reagan, chèng-tī-chiá. Bí-kok chóng-thóng. 3 goe̍h 15 ji̍t: John Pople, Liân-ha̍p Ông-kok sò͘-ha̍k-ka. 10 goe̍h 4 ji̍t: Gordon Cooper, Bí-kok thài-khong-jîn. 12 goe̍h 28 ji̍t: Susan Sontag, chok-ka. 1933 nî chhut-sì. 8 goe̍h 6 ji̍t: Rick James, koa-chhiú. 1948 nî chhut-sì. 6 goe̍h 10 ji̍t: Ray Charles, kǹg-khîm-ka. 12 goe̍h 19 ji̍t: Herbert C. Brown, Liân-ha̍p Ông-kok hòa-ha̍k-ka. 1912 nî chhut-sì.