ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 212

Tâi-pak Chhī-li̍p Hoâ-kang Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Hoâ-kang Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Hoâ-kang Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-kong Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-kong Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Sêng-kong Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Ho̍k-heng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Ho̍k-heng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Ho̍k-heng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Sìn-gī Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sìn-gī Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Sìn-gī Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Se-ô͘ Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Lē-san Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lē-san Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Lē-san Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Chì-siān Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Chì-siān Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Chì-siān Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Iân-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Iân-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Iân-pêng Tiong-ha̍k, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Heng-ngá Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Heng-ngá Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Heng-ngá Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiong-heng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiong-heng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Tiong-heng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kiông-sù Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kiông-sù Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Kiông-sù Tiong-ha̍k, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Ta̍t-jîn Lú-chú Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Ta̍t-jîn Lú-chú Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Ta̍t-jîn Lú-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kim-au Lú-chú Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kim-au Lú-chú Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Kim-au Lú-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Hia̍p-hô Iū-tek Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Hia̍p-hô Iū-tek Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Hia̍p-hô Iū-tek Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Io̍k-ta̍t Ko-kip Siang-gia̍p Ka-sū Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Io̍k-ta̍t Ko-kip Siang-gia̍p Ka-sū Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Io̍k-ta̍t Ko-siang, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê ko-tiong.

Tiông-hi-mn̂g

Tiông-hi-mn̂g, ì-sù sī sēng-sè heng-liông kong-hui phó͘-chiàu, thó͘-miâ Sió-lâm-mn̂g, sī kó͘-chá Tâi-pak-siâⁿ ê chi̍t ê siâⁿ-mn̂g.

Hol

Hol sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hol. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.438 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1858.4 pêng-hong kong-lí.

Sola

Sola sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sola. Choân siâⁿ jîn-kháu 21.446 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 69.53 pêng-hong kong-lí.

Larvik

Larvik sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Larvik. Choân siâⁿ jîn-kháu 41.723 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 534.66 pêng-hong kong-lí.

Åmot

Åmot sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rena. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.329 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1339.87 pêng-hong kong-lí.

Stavanger

Stavanger sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Stavanger. Choân siâⁿ jîn-kháu 119.586 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 71.4 pêng-hong kong-lí.

Sande

Sande sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sande. Choân siâⁿ jîn-kháu 7.999 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 178.28 pêng-hong kong-lí.

Drammen

Drammen sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Drammen. Choân siâⁿ jîn-kháu 60.145 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 137.46 pêng-hong kong-lí.

Sarpsborg

Sarpsborg sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sarpsborg. Choân siâⁿ jîn-kháu 51.053 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 405.61 pêng-hong kong-lí.

Tromsø

Tromsø sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Tromsø. Choân siâⁿ jîn-kháu 65.286 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2566.26 pêng-hong kong-lí.

Bodø

Bodø sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Bodø. Choân siâⁿ jîn-kháu 46.049 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1392.08 pêng-hong kong-lí.

Trondheim

Trondheim sī Nô͘-ui Sør-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Trondheim. Choân siâⁿ jîn-kháu 165.191 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 342.24 pêng-hong kong-lí.

Arendal

Arendal sī Nô͘-ui Aust-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Arendal. Choân siâⁿ jîn-kháu 40.701 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 269.86 pêng-hong kong-lí.

Kristiansand

Kristiansand sī Nô͘-ui Vest-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Kristiansand. Choân siâⁿ jîn-kháu 78.919 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 276.78 pêng-hong kong-lí.

Steinkjer

Steinkjer sī Nô͘-ui Nord-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Steinkjer. Choân siâⁿ jîn-kháu 20.672 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1564.26 pêng-hong kong-lí.

Leikanger

Leikanger sī Nô͘-ui Sogn og Fjordane Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hermansverk. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.179 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 180.02 pêng-hong kong-lí.

Aure

Aure sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Aure. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.530 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 644.18 pêng-hong kong-lí.

Molde

Molde sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Molde. Choân siâⁿ jîn-kháu 24.294 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 362.6 pêng-hong kong-lí.

Berg

Berg sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skaland. Choân siâⁿ jîn-kháu 937 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 294.02 pêng-hong kong-lí.

Tinn

Tinn sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rjukan. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.066 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2044.94 pêng-hong kong-lí.

Flakstad

Flakstad sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ramberg. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.441 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 178.07 pêng-hong kong-lí.

Lenvik

Lenvik sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Finnsnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 11.160 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 892.51 pêng-hong kong-lí.

Elverum

Elverum sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Elverum. Choân siâⁿ jîn-kháu 19.465 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1229.32 pêng-hong kong-lí.

Strand

Strand sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Jørpeland. Choân siâⁿ jîn-kháu 10.894 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 218.17 pêng-hong kong-lí.

Lier

Lier sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Lierbyen. Choân siâⁿ jîn-kháu 22.700 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 301.27 pêng-hong kong-lí.

Sund

Sund sī Nô͘-ui Hordaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skogsvåg. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.795 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 99.69 pêng-hong kong-lí.

Re

Re sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Revetal. Choân siâⁿ jîn-kháu 8.443 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 224.6 pêng-hong kong-lí.

Os

Os sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Os. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.047 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1040.45 pêng-hong kong-lí.

Gran

Gran sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Jaren. Choân siâⁿ jîn-kháu 13.189 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 758.24 pêng-hong kong-lí.

Bø sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Bø. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.436 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 263.11 pêng-hong kong-lí.

Nome

Nome sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ulefoss. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.601 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 429.67 pêng-hong kong-lí.

Nes

Nes sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Årnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 18.510 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 637.34 pêng-hong kong-lí.

Vang

Vang sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vang. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.582 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1505.24 pêng-hong kong-lí.

Grue

Grue sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Kirkenær. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.078 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 837.18 pêng-hong kong-lí.

Lom

Lom sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Fossbergom. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.407 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1968.58 pêng-hong kong-lí.