ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209

Ardak

Ardak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.043 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.262 hō͘ jîn-ke.

Shal

Shal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Shal Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 15.290 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.348 hō͘ jîn-ke.

Mahmudabad (Sai Azerbaijan)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.866 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.507 hō͘ jîn-ke.

Dobiran

Dobiran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.809 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.119 hō͘ jîn-ke.

Dust Mohammad

Dust Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.621 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.328 hō͘ jîn-ke.

Seydun

Seydun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Seydun Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.650 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 962 hō͘ jîn-ke.

Mamulan

Mamulan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.656 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.725 hō͘ jîn-ke.

Shandiz

Shandiz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.987 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.706 hō͘ jîn-ke.

Dehaj

Dehaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Dehaj Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.045 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.600 hō͘ jîn-ke.

Torqabeh

Torqabeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.998 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.668 hō͘ jîn-ke.

Khusheh Mehr

Khusheh Mehr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kūn Benajuy-ye Sharqi Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.633 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 882 hō͘ jîn-ke.

Mansuriyeh (Khuzestan)

Mansuriyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.441 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.149 hō͘ jîn-ke.

Khoshkrud (Markazi)

Khoshkrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Khoshkrud Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.246 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.249 hō͘ jîn-ke.

Sefiddasht

Sefiddasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.471 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.333 hō͘ jîn-ke.

Golmakan (Razavi Khorasan)

Golmakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbahar Koān Golmakan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.373 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.620 hō͘ jîn-ke.

Bampur

Bampur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Bampur Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.217 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.664 hō͘ jîn-ke.

Shalamzar

Shalamzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.899 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.671 hō͘ jîn-ke.

Dowlatabad (Razavi Khorasan)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Zaveh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.329 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.334 hō͘ jîn-ke.

Zaboli

Zaboli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mehrestan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.245 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.560 hō͘ jîn-ke.

Bafq

Bafq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Bafq Kūn Tiong-iong Koān Bafruiyeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.453 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7.919 hō͘ jîn-ke.

Harsin

Harsin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Tiong-iong Koān Laks Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 44.146 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.001 hō͘ jîn-ke.

Gahvareh

Gahvareh -گهواره sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Dalahu Kūn Gahvareh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.050 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.147 hō͘ jîn-ke.

Enaj

Enaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Qareh Chay Koān Enaj Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.464 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.400 hō͘ jîn-ke.

Rudan

Rudan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Tiong-iong Koān Rudbar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 36.121 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.302 hō͘ jîn-ke.

Zehak

Zehak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zehak Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.357 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.297 hō͘ jîn-ke.

Jask

Jask sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Jask Kūn Tiong-iong Koān Fin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.860 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.406 hō͘ jîn-ke.

Javersiyan

Javersiyan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Qareh Chay Koān Javersiyan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.993 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.275 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh (Golestan)

Mazraeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aliabad Kūn Tiong-iong Koān Katul Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.009 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.085 hō͘ jîn-ke.

Taqanak

Taqanak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.170 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.433 hō͘ jîn-ke.

Bastak

Bastak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Tiong-iong Koān Ruydar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.959 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.765 hō͘ jîn-ke.

Hafshejan

Hafshejan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.352 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.655 hō͘ jîn-ke.

Ardal

Ardal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Ardal Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.113 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.767 hō͘ jîn-ke.

Gowdin

Gowdin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Gowdin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 867 hō͘ jîn-ke.

Lordegan

Lordegan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 40.528 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.459 hō͘ jîn-ke.

Teymurlu (Azarshahr)

Teymurlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Gugan Koān Teymurlu Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.375 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.460 hō͘ jîn-ke.

Gahru

Gahru sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.263 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.464 hō͘ jîn-ke.

Sheshdeh

Sheshdeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.960 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.283 hō͘ jîn-ke.

Titkanlu

Titkanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Khabushan Koān Titkanlu Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.835 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 950 hō͘ jîn-ke.

Farsan

Farsan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 30.504 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.400 hō͘ jîn-ke.

Khorramdarreh

Khorramdarreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khorramdarreh Kūn Tiong-iong Koān Taham Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2025 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.368 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.562 hō͘ jîn-ke.

Hajjiabad (Fars)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.675 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.195 hō͘ jîn-ke.

Khezerlu

Khezerlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ajab Shir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.746 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.078 hō͘ jîn-ke.

Basht

Basht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Basht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.764 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.022 hō͘ jîn-ke.

Ziarat (Pak Khorasan)

Ziarat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Tiong-iong Koān Ziarat Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.179 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.013 hō͘ jîn-ke.

Zarrin Shahr

Zarrin Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Lenjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.817 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 15.154 hō͘ jîn-ke.

Pareh Sar

Pareh Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Pareh Sar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.016 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.027 hō͘ jîn-ke.

Bar (Razavi Khorasan)

Bar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Tiong-iong Koān Firuzeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.765 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 968 hō͘ jîn-ke.

Qarah Aghaj

Qarah Aghaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 936 hō͘ jîn-ke.

Malekan

Malekan ملكان) sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 27.431 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.356 hō͘ jîn-ke.

Dehdasht

Dehdasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 57.036 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.628 hō͘ jîn-ke.