ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 208

Dehgolan

Dehgolan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Dehgolan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.386 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.920 hō͘ jîn-ke.

Borujen

Borujen sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 57.071 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.828 hō͘ jîn-ke.

Safiabad (Khuzestan)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.879 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.893 hō͘ jîn-ke.

Jenah

Jenah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Jenah Koān Byaban Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.322 hō͘ jîn-ke.

Gandoman

Gandoman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Gandoman Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.291 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.388 hō͘ jîn-ke.

Naghan

Naghan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Naghan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.210 hō͘ jîn-ke.

Bakharz

Bakharz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bakharz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.044 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.661 hō͘ jîn-ke.

Boshruyeh

Boshruyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.638 hō͘ jîn-ke.

Faruj

Faruj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.061 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.639 hō͘ jîn-ke.

Baladeh (Fars)

Baladeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Jereh and Baladeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.972 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 856 hō͘ jîn-ke.

Khusf

Khusf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.716 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 929 hō͘ jîn-ke.

Hasanabad (Isfahan)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Olya Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.478 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.197 hō͘ jîn-ke.

Parsabad

Parsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Parsabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 93.387 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17.638 hō͘ jîn-ke.

Sureshjan

Sureshjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.308 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.604 hō͘ jîn-ke.

Zarnaq

Zarnaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.343 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.132 hō͘ jîn-ke.

Vayqan

Vayqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.678 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.273 hō͘ jîn-ke.

Bonab

Bonab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Bonab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 85.274 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 19.922 hō͘ jîn-ke.

Heris

Heris sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.359 hō͘ jîn-ke.

Koshksaray

Koshksaray sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.060 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.858 hō͘ jîn-ke.

Sarab (Tang Azerbaijan)

Sarab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.031 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.045 hō͘ jîn-ke.

Kaleybar

Kaleybar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.324 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.397 hō͘ jîn-ke.

Asadiyeh

Asadiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.460 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 969 hō͘ jîn-ke.

Bafruiyeh

Bafruiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Meybod Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.939 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.578 hō͘ jîn-ke.

Kariz (Razavi Khorasan)

Kariz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.988 hō͘ jîn-ke.

Rud Ab

Rud Ab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.028 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 883 hō͘ jîn-ke.

Ruydar

Ruydar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Khamir Kūn Ruydar Koān Bondar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.558 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.236 hō͘ jîn-ke.

Ramhormoz

Ramhormoz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramhormoz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 74.285 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.966 hō͘ jîn-ke.

Kolvanaq

Kolvanaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Heris Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.465 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.456 hō͘ jîn-ke.

Nehbandan

Nehbandan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 18.304 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.817 hō͘ jîn-ke.

Soltaniyeh

Soltaniyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Soltaniyeh Koān Sonbolabad Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2033 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.638 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.649 hō͘ jîn-ke.

Salman Shahr

Salman Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn Salman Shahr Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.656 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.605 hō͘ jîn-ke.

Konartakhteh

Konartakhteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Kamaraj and Konartakhteh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.081 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.477 hō͘ jîn-ke.

Tankaman

Tankaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.654 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.226 hō͘ jîn-ke.

Tonekabon

Tonekabon تنكابن) sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.434 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13.087 hō͘ jîn-ke.

Shabestar

Shabestar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.181 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.824 hō͘ jîn-ke.

Boldaji

Boldaji sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Boldaji Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.980 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.598 hō͘ jîn-ke.

Firuraq

Firuraq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.190 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.048 hō͘ jîn-ke.

Rostamabad (Gilan)

Rostamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.746 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.234 hō͘ jîn-ke.

Miandoab

Miandoab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 134.425 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 38.704 hō͘ jîn-ke.

Galleh Dar

Galleh Dar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Galleh Dar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.448 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.995 hō͘ jîn-ke.

Hashtrud

Hashtrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Hashtrud Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.572 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.493 hō͘ jîn-ke.

Poldasht

Poldasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Poldasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.472 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.377 hō͘ jîn-ke.

Dowlatabad (Isfahan)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Borkhar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 40.945 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.661 hō͘ jîn-ke.

Sarayan

Sarayan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarayan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.795 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.933 hō͘ jîn-ke.

Jaleq

Jaleq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Saravan Kūn Jaleq Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 18.098 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.594 hō͘ jîn-ke.

Ayask

Ayask sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarayan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.143 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.639 hō͘ jîn-ke.

Aligudarz

Aligudarz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 89.268 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18.115 hō͘ jîn-ke.

Sardasht (Sai Azerbaijan)

Sardasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 68.165 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.224 hō͘ jîn-ke.

Oshnavieh

Oshnavieh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Oshnavieh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 39.801 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.000 hō͘ jîn-ke.

Abgarm

Abgarm sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Abgarm Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.336 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.345 hō͘ jîn-ke.