ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 193

Gowhar (Sistan kap Baluchestan)

Gowhar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Tiong-iong Koān Hudian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Amir (Sistan kap Baluchestan)

Amir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Rostam (Sistan kap Baluchestan)

Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Baluch (Sistan kap Baluchestan)

Chah-e Baluch sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jî ...

Deh-e Ali Khan (Sistan kap Baluchestan)

Deh-e Ali Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Margan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Hakimabad (Zahedan)

Hakimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Mirjaveh Koān Hormak Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Abdol

Mowtowr-e Abdol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Nazil Hiong ê chng-thâu.

Nayib

Nayib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu.

Ebrahimabad (Khash)

Ebrahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

Amirabad (Zahedan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Habib

Mowtowr-e Habib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Karvandar Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Ali

Mowtowr-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Qorban (Bazman)

Chah-e Qorban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Bazman Koān Bazman Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Gargij

Mowtowr-e Gargij sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

Kheirabad (Zahedan)

Kheirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Dar Mohammad (Iranshahr)

Mowtowr-e Dar Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Mohammad (Khash)

Chah-e Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Pirdad

Mowtowr-e Pirdad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Tiong-iong Koān Dalgan Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Esmailabad

Mowtowr-e Esmailabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Shah Mohammad

Chah-e Shah Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Shuru Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Vali Mohammad (Zahedan)

Chah-e Vali Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Shuru Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Rahim (Zahedan)

Chah-e Rahim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

Kantan

Kantan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Konarak Kūn Zarabad Koān Zarabad-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Hasanabad

Mowtowr-e Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Bampur Kūn Tiong-iong Koān Bampur-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Mahmud Zehi

Mowtowr-e Mahmud Zehi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Bampur Kūn Tiong-iong Koān Bampur-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Khoda Bakhsh

Mowtowr-e Khoda Bakhsh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Mirza Naruyi

Mowtowr-e Mirza Naruyi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu.

Mohammadabad (Gowhar Kuh)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

Emamabad (Zahedan)

Emamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Mirjaveh Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Sar Kand

Sar Kand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Kahnuk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Jan Mohammad (Zahedan)

Jan Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Malek Mohammadabad

Malek Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Palizi (Zahedan)

Palizi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Jan Mohammad (Iran)

Jan Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mirjaveh Kūn Tiong-iong Koān Ladiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bazar Pir Mohammad

Bazar Pir Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Chabahar Kūn Tiong-iong Koān Pir Sohrab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Abdollah

Chah-e Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Corrin Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Saadat

Chah-e Saadat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Kuh Sefid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Mowtowr-e Abdal

Mowtowr-e Abdal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ ...

Jangal (Khash)

Jangal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Irandegan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Nukabad (Iranshahr)

Nukabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.983 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.085 hō͘ jîn-ke.

Karimabad (Gowhar Kuh)

Karimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Mashin

Mashin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Taftan-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Ziarat Konar

Ziarat Konar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Kahnuk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Rakhshani (Hirmand)

Rakhshani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Eslamabad (Gowhar Kuh)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Tujak

Tujak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Konarak Kūn Zarabad Koān Zarabad-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Gol Shir

Gol Shir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Karvandar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Gol Mir (Hirmand)

Gol Mir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Margan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 36 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Baha ol Din

Baha ol Din sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Irandegan Koān Kahnuk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Hajji Nabi

Hajji Nabi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Jahanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.