ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190

Pulad Kuh

Pulad Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tineh

Tineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Larijan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Deraz Lat

Deraz Lat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Khorramabad Koān Baladeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Sir Bagh

Sir Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Bandpey-ye Sharqi Koān Firuzjah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Rudbar Mahalleh

Rudbar Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Hezarjarib Koān Estakhr-e Posht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Ziarat Sar

Ziarat Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Savadkuh Kūn Tiong-iong Koān Rastupey Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Kenar Rud

Kenar Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Sakht Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Vosta Kola (Amol)

Vosta Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Dabudasht Koān Dasht-e Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.092 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 988 hō͘ jîn-ke.

Kamangar Kola (Amol)

Kamangar Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Harazpey-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.293 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 853 hō͘ jîn-ke.

Jam Khaneh

Jam Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Miandorud Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.847 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.188 hō͘ jîn-ke.

Darreh Kenar

Darreh Kenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Larijan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Darreh Dom

Darreh Dom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Jennat Rudbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Deraz Zamin

Deraz Zamin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Jennat Rudbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Mian Rudbar

Mian Rudbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Tiong-iong Koān Mian Band Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

Aliabad-e Mir

Aliabad-e Mir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong-iong Koān Kheyrud Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.065 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 816 hō͘ jîn-ke.

Qazi Hiong

Qazi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Samalqan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.812 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.734 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 12 ê chng-thâu.

Aq Bagh

Aq Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Khabushan Koān Hesar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Borj-e Aqa

Borj-e Aqa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān Miyan Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Shur-e Sofla

Shur-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Milanlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Nasirabad (Qazvin)

Nasirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Tarom Sofla Koān Khandan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Soleymanabad (Qazvin)

Soleymanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Kamalabad (Qazvin)

Kamalabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Aminabad (Qazvin)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 38 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Qeshlaq (Qazvin)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Tiong-iong Koān Ziaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.315 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.146 hō͘ jîn-ke.

Kateh Posht

Kateh Posht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Shahrestan Hiong ê chng-thâu.

Qarah Dash (Qazvin)

Qarah Dash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Tiong-iong Koān Qaqazan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Ain (Iran)

Ain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Moallem Kalayeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Alin (Iran)

Alin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Shahrestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Hasanabad (Rudbar-e Alamut)

Hasanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Asadi (Iran)

Asadi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Kuhin Koān Ilat-e Qaqazan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Gabri (Iran)

Gabri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Kuhin Koān Ilat-e Qaqazan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Sofla

Mazraeh-ye Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Moallem Kalayeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Kalayeh (Alamut-e Gharbi)

Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Gharbi Koān Rudbar-e Mohammad-e Zamani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Vanash-e Pain

Vanash-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Rudbar-e Alamut Koān Alamut-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Dashtabi-ye Gharbi Hiong

Dashtabi-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.370 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.753 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

Basharyat-e Gharbi Hiong

Basharyat-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Basharyat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.566 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.556 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Afshariyeh Hiong

Afshariyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Khorramdasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.173 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.549 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Ak Hiong

Ak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 834 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.484 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Ebrahimabad Hiong

Ebrahimabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Ramand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.081 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.028 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Ramand-e Jonubi Hiong

Ramand-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Ramand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.296 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.339 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Khorramabad Hiong

Khorramabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.545 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.459 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Hakimabad

Mazraeh-ye Hakimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Tiong-iong Koān Zahray-ye Bala Hiong ê chng-thâu.

Qaleh Hashem Hiong

Qaleh Hashem Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Shal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.303 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.873 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Aminabad (Buin Zahra)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān Dashtabi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Kalayeh (Abyek)

Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Tiong-iong Koān Ziaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Ak (Takestan)

Ak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān Ak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.484 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 834 hō͘ jîn-ke.

Baqerabad (Qom)

Baqerabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Tiong-iong Koān Qahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kahak Hiong

Kahak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Kahak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.696 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.590 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Kiab

Kiab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Khalajastan Koān Qanavat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Abdolabad-e Pain

Abdolabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Jafarabad Koān Jafarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.