ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188

Abbasabad (Tabas)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Deyhuk Koān Kavir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Qaen)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Qaen Kūn Tiong-iong Koān Qaen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Rahmatabad (Ferdows)

Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Ferdows Kūn Tiong-iong Koān Baghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Jannatabad (Sarbisheh)

Jannatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarbisheh Kūn Tiong-iong Koān Momenabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Khanik (Boshruyeh)

Khanik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān Ali Jamal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Chah Kam

Chah Kam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Dastgerdan Koān Dastgerdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Reg (Iran)

Reg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Qaleh Zari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Hoseynabad (Khusf)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Barakuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Pesteh

Pesteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Qaleh Zari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Hoseyn Rostam

Hoseyn Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān Meyghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Kuh

Qaleh Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Kahshang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Mehdiabad (Boshruyeh)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān Ali Jamal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Kalateh-ye Now (Darmian)

Kalateh-ye Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān Darmian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Shah Mahmud (Iran)

Shah Mahmud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Mazar

Chah-e Mazar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarayan Kūn Seh Qaleh Koān Dokuheh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Dahaneh

Chah-e Dahaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Qaen Kūn Nimbeluk Koān Nimbeluk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kalateh-ye Baba

Kalateh-ye Baba sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Baqeran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kalateh-ye Hoseyn

Kalateh-ye Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Baqeran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Tangal-e Bala

Tangal-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Alqurat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Hoseynabad-e Alam

Hoseynabad-e Alam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Jolgeh-e Mazhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Hoseynabad (Markazi)

Mazraeh-ye Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Kamareh Koān Khorram Dasht Hiong ê chng-thâu.

Tappeh (Markazi)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Sarband Koān Malmir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Savarabad (Markazi)

Savarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Zalian Koān Nahr-e Mian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Mahajeran (Markazi)

Mahajeran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Zalian Koān Pol-e Doab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Darband (Markazi)

Darband sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Rudshur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Jahanabad (Markazi)

Jahanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Guney-ye Markazi Hiong

Guney-ye Markazi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.109 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.189 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Shirin Bolagh (Markazi)

Shirin Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Rudshur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Siyavashan Hiong

Siyavashan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Ashtian Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 826 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.610 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Moshkabad Hiong

Moshkabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.150 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.339 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Amiriyeh Hiong

Amiriyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.054 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.532 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Davudabad Hiong

Davudabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 865 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.039 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Bagh-e Soltaniyeh

Bagh-e Soltaniyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Mirza Hasan

Chah-e Mirza Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Ahmadabad (Delijan)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Taraznahid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Ahmadabad (Tafresh)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān Khondab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Masumiyeh

Masumiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān Masumiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 625 hō͘ jîn-ke.

Parkak

Parkak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Komijan Kūn Milajerd Koān Milajerd Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Safiabad (Shahsavan Kandi)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Qareh Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Farahan)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Mahallat)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Hakimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Shamsabad

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Mansur Khvajeh

Mansur Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Hamzehlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Sanjeh Bashi

Sanjeh Bashi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Ashna Khvor)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Nur Ali Beyk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Laklar (Malekan)

Laklar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Tiong-iong Koān Gavdul-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.284 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.101 hō͘ jîn-ke.

Qeshlaq-e Sardar

Qeshlaq-e Sardar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Nur Ali Beyk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Ab Garm-e Bala

Ab Garm-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Allah Kandi

Allah Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Soleyman Qeshlaq

Soleyman Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Kaghazkonan Koān Kaghazkonan-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.